Общински правочник
Начало  Общински правочник
 
ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ, ОБУЧЕНИЕ, СТИПЕНДИИ – ІV част

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ,

ОБУЧЕНИЕ, СТИПЕНДИИ – ІV част

         

Добре дошли отново в рубриката за прагматично поднесена информация от община Пловдив и от други институции и организации, чиято дейност има отношение към града. Както е известно, основната задача  на “Общински справочник” е да представя пълна информация за услугите, представяни от тези институции и организации. От няколко публикации насам сме се заели да експонираме  една нова и по-различна услуга, чийто инициатор е лично кметът на Пловдив, д-р Иван Чомаков. Става въпрос за един бюлетин, който излиза веднъж на две седмици и се разпраща до повече от хиляда електронни пощи. Бюлетинът съдържа информация за стартиращи програми за финансиране от европейски фондове и други донори, възможности за обучение в чужбина, стипендии и друга подобна информация.  За да стигне до възможно повече хора, ние също популяризираме тази информация.

За контакти - сектор “Евроинтеграция”: e-mail euro@plovdiv.bg, телефон 656 433 и факс 656 434.

 

 

 

ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ХЛЕБНА ПШЕНИЦА

 

Това представлява целева субсидия, предназначена за земеделски производители. Държавен фонд “Земеделие” я отпуска за съхранение на пшеница за хляб от реколта 2005 година.

По тази целева субсидия ДФ "Земеделие" предоставя на земеделските производители финансов ресурс за покриване на част от разходите за съхранение в лицензираните публични складове и регистрираните зърнохранилища на пшеница за хляб, реколта 2005 година в размер на 1,50 лева/тон месечно.

Зърното трябва да отговаря на следните качествени показатели по БДС 602-87: I група, II група, II Б група. Разходите за еднократно окачествяване, вкарване и изкарване на зърното от лицензирания публичен склад и/или регистрираното зърнохранилище, са за сметка на земеделския производител.

Субсидията могат да ползват регистрирани земеделски производители в съответната Областна дирекция "Земеделие и гори". Общият финансов ресурс, осигурен по тази субсидия, е 2 250 000 лева.

Крайният срок за договаряне на средства по целевата субсидия e 09.12.2005 година. Срокът за усвояване на средствата по целевата субсидия е 20.12.2005 година.

 

ЗА КОНВЕРСИЯ НА ВОЕННИ БАЗИ

 

Проектът се финансира по програма ФАР и е част от Националната програма за конверсия на военните бази. Строителните работи по този договор включват:

•ремонт на наличния сграден фонд, включително рехабилитация и укрепване на част от сградите;

•реновиране на инфраструктурата, включително дейности по почистване и разчистване;

•рехабилитация на връзките към техническите мрежи (електричество, комуникации, ВиК и газификация /само в Разград/);

•изграждане и/или реконструкция на подходните пътища и на пътищата, свързани с бизнеса.

В търга могат да участват на равни начала (индивидуално или в консорциум) всички физически и юридически лица от страните - членки на ЕС, България, Румъния, Турция, Албания, Македония, Босна и Херцеговина, Хърватско, Сърбия и Черна гора. Всички материали, използвани при изпълнението на договора, трябва да произхождат от тези страни. Индикативния бюджет на проекта е 3 800 000 EUR. Крайният срок за подаване на оферти е 18 октомври 2005 година, 16:00 часа.

 

 

Продължава в следващата публикация.

Блока подготви  Стефан Бонев

stefanbonev@gbg.bg , stefanbonev.bol.bg, new.plovdiv.bg

назад