:8/181  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

, , ղ

,

, ­

 

         

>>

 
, , ղ

,

, ­

 

         

>>

 
, , ղV

,

, ­V

 

         

>>

 
, , V

,

, ­V

 

         

>>

 
, , V

,

, ­V

 

         

>>