Решения
Начало  Местни власти  Общински съвет  Решения
 
 
РЕШЕНИЕ №
Периодот  
до 
 по фраза в ОТНОСНО
 по фраза в РЕШИ
 
страница:85/169169  168  167  166  165  164  163  162  161  160  159  158  157  156  155  154  153  152  151  150  149  148  
 147  146  145  144  143  142  141  140  139  138  137  136  135  134  133  132  131  130  129  128  127  126  
 125  124  123  122  121  120  119  118  117  116  115  114  113  112  111  110  109  108  107  106  105  104  
 103  102  101  100  99  98  97  96  95  94  93  92  91  90  89  88  87  86  85  84  83  82  
 81  80  79  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60  
 59  58  57  56  55  54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  42  41  40  39  38  
 37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  
 15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

РЕШЕНИЕ № 391 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 23 ОТ 20.12.2005
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища
РЕШЕНИЕ № 390 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 23 ОТ 20.12.2005
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища
РЕШЕНИЕ № 389 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 23 ОТ 20.12.2005
ОТНОСНО: Прехвърляне на 10/десет/ броя общински жилища от фонд “Настаняване под наем” към фонд ”Жилища за продажба” и предоставянето им за продажба на спестители, правоимащи по Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове;Отмяна на решение № 127, взето с протокол № 7 от 02.04.2004 г. на Общински съвет – Пловдив; Приемане на оценки и разрешаване на продажба на 18 (осемнадесет) броя общински жилища, предназначени за продажба на правоимащи спестители по ЗУЖВГМЖСВ, от които 8/осем/ броя, съгласно решение № 229, взето с протокол № 10 от 05.06.2003 г., изменено с решение № 481, взето с протокол № 18 от 24.09.2003 г.
РЕШЕНИЕ № 388 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 23 ОТ 20.12.2005
ОТНОСНО: Отпускане на средства за лечение на граждани във връзка с Решение на ОбС № 22, взето с Протокол № 4 от 17.02.2005 г. и Решение на ОбС №34, взето с Протокол № 5 от 25.02.2005 г.
РЕШЕНИЕ № 387 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 23 ОТ 20.12.2005
ОТНОСНО: Обявяване на концесионер за концесия с предмет на дейност: “Предоставяне особено право на ползване /концесия/ върху недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ двуетажна сграда, застроена на 118 кв.м. и дворно място, цялото от 204 кв.м., съставляващо имот пл.№ 559, за който е отреден п-л ІІ – Административна сграда (УПИ), кв.122 по плана на СГЧ, одобрен със Заповед № ОА -1927/29.12.2000г.р при граници на имота: на север- УПИ І – църква и галерия; на изток – УПИ ІV – зеленина, археологически проучвания и открит театър; на юг- УПИ ІV- зеленина, археологически проучвания и открит театър; на северозапад - ул.”Съборна” и с административен адрес гр.Пловдив, ул.”Съборна” № 20, за осъществяване на търговска дейност по смисъла на чл. 69,ал.1,т.7 от ЗОС
РЕШЕНИЕ № 386 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 23 ОТ 20.12.2005
ОТНОСНО: Обявяване на концесионер за концесия с предмет на дейност: “Учредяване на особено право на ползване върху обект публична общинска собственост, представляващ недвижим имот– дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 24 150 кв.м. , съставляващо урегулиран поземлен имот/УПИ/ І-/първи/ спорт от кв. 1-/първи/ по плана на кв.”Хр.Ботев”-сев.,кадастър кв. “Въстанически-север”, одобрен със заповеди № 1043/15.11.1984, РД-02-14-2235/27.12.2000г., ОА-2332/20.12.2001г. и № ОА-1322/31.07.2002г. на Община Пловдив, при граници на имота: от север –улица, от изток – бул. “Македония”, от юг – УПИ ІІ-търговски комплекс,зеленина и от запад – ул. “Д. Талев” , както и даване разрешение за развиване на спортна и търговска дейности за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение
РЕШЕНИЕ № 385 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 23 ОТ 20.12.2005
ОТНОСНО: Предоставяне на контролни функции на Общински съвет – Пловдив на “Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар” – Пловдив ЕООД – търговско дружество със 100 % общинско участие
РЕШЕНИЕ № 384 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 23 ОТ 20.12.2005
ОТНОСНО: Промяна на натуралните показатели в бюджета за 2005 г. за функция “Образование” и разпределение на средствата за фонд “Работна заплата” по райони и по дейности, считано от 01.10.2005 г.
РЕШЕНИЕ № 383 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 23 ОТ 20.12.2005
ОТНОСНО: Вземане на решение за определяне на УПИ V - за машиностроене, кв. 9 по плана на ЮИЗ, гр. Пловдив, одобрен със Заповед № 1044/15.01.1984 г., за изграждане на обект “Регионална инсталация за изгаряне на болнични отпадъци”
РЕШЕНИЕ № 382 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 23 ОТ 20.12.2005
ОТНОСНО: Закриване на Отделение за хипотрофични деца на МБАЛ “ Св. Мина “-Пловдив