Общинска Администрация
Начало  Местни власти  Община Пловдив  Общинска Администрация
 
 

Ръководство

Кмет

Зам. кмет “Икономика, евроинтеграция, устройство на територията и екология”

Зам. кмет “Хуманитарна политика, здравеопазване, култура, образование, спорт и туризъм”

Зам. кмет “Социална политика и интеграция на етносите”

Зам. кмет “Управление на общинската собственост”

Зам. кмет “Обществен ред и сигурност”

Секретар

Обща администрация Специализирана администрация

Отдел“Системи зафинансовоуправлениеи
контрол”

Дирекция“Международно
сътрудничествои
европейска интеграция”
Отдел “Протокол и връзки с обществеността” Дирекция “Устройствено
планиране – общустройствен план”
Дирекция“Правно–нормативноо
бслужванеи управление
на собствеността”
Дирекция “Устройствено планиране
и инвестиционипроекти”
Дирекция“Управление и
разпореждане с общинската собственост и жилищна политика”
Дирекция “Строителство.Мрежи исъоръжения натехническата инфраструктура”
Отдел “Човешки ресурси”

Отдел “Образование и наука”

Дирекция “Счетоводство”

Отдел “Култура”

Дирекция”Финанси”

Сектор “Здравеопазване”

Отдел “Информационно
обслужване”

Отдел “Опазване на околната
среда”

Отдел “Канцелария,
административно
обслужване и ОМП”

Отдел “Социални дейности”

Отдел “Домакинство”

Сектор “Гражданско състояние и ЕСГРАОН”

Отдел “Общинска икономика”