Дневен ред
Начало  Местни власти  Общински съвет  Дневен ред
 
 
Архив
14 February 2008

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пловдив

С  В  И  К  В  А  М

общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 14. 02. 2008 г. /четвъртък/ от 9, 00 ч. в зала “Пловдив” на “Международен панаир – Пловдив” ЕАД,  при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

         1. Предложение от Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив, относно: Приемане структурата на персонала на район “Северен”, по дейност 122 – “Общинска администрация” – делегирана от държавата дейност, дейност 122 –“Общинска администрация” – дофинансирана с приходи от общински характер, дейност 898 “Други дейности по икономиката”, дейност 623 “Чистотата” и дейност 282 “ОМП” /отл. от 31. 01. 2008 г. за следващото заседание/;
         2. Предложение от инж. Георги Григоров – Зам.-кмет на Община Пловдив, относно: Изпълнение на т. 9 от Решение № 354/ 21. 09. 2006 г. на ОбС – Пловдив и намаляване капитала на “ОДПЗС – Пловдив” ЕООД; Съгласие за съдебна пререгистрация на “ОДПЗС – Пловдив” за промяна в адреса на управление /отл. от 31. 01. 2008 г. за следващото заседание/;
         3. Предложение от Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив, относно: Отчета за изпълнение на бюджета на Община Пловдив за 2007 г.;
         4. Предложение от Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив, относно: Отмяна на Решение № 28, взето с Протокол № 2 от 08. 02. 2007 г. на Общински съвет – Пловдив; Откриване на производство по принудително отчуждаване на недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. “Победа” № 25, попадащ в трасето на проектираното разширение на ул. “Победа”;
         5. Предложение от Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив, относно: Отмяна на Решение № 484, взето с Протокол № 24 от 20. 12. 2006 г. на ОбС-Пловдив; Откриване на производство по принудително отчуждаване на недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. “Самара” № 20;
         6. Предложение от Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив, относно: Обявяване на спечелил участник в конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н “Северен”, ул. “Ален мак”№ 2;
         7. Предложение от ПК по Правна комисия, относно: Избор на Временна комисия за подбор и внасяне на предложение в Общинския съвет за избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Пловдив;

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                               /Йордан Кюмюрджиев/