Наредби
Начало  Местни власти  Общински съвет  Наредби
 
 
Н А Р Е Д Б А ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приета с Решение № 49, взето с Протокол № 5 от 26 февруари 1999 г., изм. и доп., Р. № 167, Пр. № 20 от 1 юни 2000 г., Р. № 188, Пр. № 22 от 6 юли 2000 г., публ., Общински вестник, бр. 6 от септември 2000 г.

        Р а з д е л  п ъ р в и

 

        ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

        Чл. 1. Разпространението на информация със средствата за външна

реклама, надписите и информационно-указателните табели на територията на

общината става при спазване на тази наредба и действащото законодателство.

        Чл. 2. (1) По смисъла на тази наредба:

        1. "Външна реклама" е всеки текст, обемна форма или изображение,

предназначени да информират обществеността или да привличат нейното внимание с

търговска цел, които не се разпространяват чрез средствата за масово

осведомяване, телекомуникациите или пряко до индивидуален клиент;

        2. "Надпис" е всеки текст, обемна форма или изображение, закрепени

върху сграда, свързани с функцията на даден обект в нея;

        3. "Информационно-указателна табела" е всеки текст, обемна форма или

изображение, указващи близостта на една сграда или терен, където се извършва

определена дейност;

        4. "Рекламни материали (знамена, транспаранти)" са надписи с

информационно-указателен и временен характер за обозначените аукционни,

обществени, строително-ремонтни работи, предоставяне под наем, продажба или

други дейности.

        (2) За краткост изброените в ал. 1 понятия ще бъдат наричани

рекламно-информационни елементи (РИЕ).

 

        Р а з д е л  в т о р и

 

        ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

 

        Чл. 3. (1) РИЕ независимо от техния вид трябва:

        1. да бъдат пожарообезопасени;

        2. да бъдат поддържани в добро състояние по отношение на тяхната

чистота и функция от физическото или юридическото лице, техен собственик;

        3. да съдържат отбелязани името и адреса на собственика, респективно

юридическо или физическо лице, страна по договор с общината.

        (2) Община Пловдив не носи отговорност за щети, нанесени от трети лица

на РИЕ, монтирани на нейна територия.

        Чл. 4. При разполагане на РИЕ е необходимо:

        1. да не се нарушават условията на обитаване;

        2. да не се създават рискови условия за безопасността на движение;

        3. да не се закрива друго рекламно пано, търговски или друг обществен

обект, както и да не се затруднява подходът към него;

        4. Да се отчитат визуалните възприятия на хълмовете (тепетата), река

Марица, археологически обекти и други специфични дадености на град Пловдив;

        5. за градски части, като квартал "Капана" и квартал "Старинен

Пловдив", предвид характера им на групови паметници на културата,

разполагането, видът и характерът на РИЕ да се съобразят с Наредбата за

специфични правила и норми, неразделна част към ЗРП на двата квартала.

        Чл. 5. При разполагане на РИЕ върху покриви, калкани и др. части на

сградите кметът на общината или упълномощено от него лице задължава

рекламоразпространителя да поправи или боядиса указана част от сградата,

пострадала от поставянето на конструкцията.

        Чл. 6. Всички текстове в областта на външната реклама, надписите и

информационно-указателните табели е необходимо да бъдат изписани на български

език, с изключение на търговска марка или фирмен знак на предприятия с доказана

международна популярност.

        Чл. 7. (1) Не се разрешава:

        1. монтирането на РИЕ върху сграда, имот или съоръжение без писмено

съгласие на техния собственик, както и върху сгради и съоръжения, статутът и

експлоатацията на които са определени с други закони, без съгласуване с

министерството или ведомството, които ги стопанисват;

        2. не се разрешава поставянето на РИЕ върху незаконно построени и

неподдържани в добро състояние сгради;

        3. използването на светлинни символи и шрифтови надписи, прилагани или

наподобяващи елементите от системата за регулиране на движението по пътищата;

        4. пропагандирането под каквато и да е форма на омраза и насилие,

расова или етническа нетърпимост;

        (2) Не се допуска рекламирането на:

        1. забранени за употреба вещества и препарати с наркотично и/или

стимулиращо действие;

        2. лекарствени средства, за които има забрана или ограничения,

предвидени в специални нормативни актове;

        3. полезни свойства на тютюневи изделия;

        4. полезни свойства на алкохолни напитки;

        5. порнографски материали;

        6. оръжия;

        7. определена религия или религиозна общност.

        (3) Не се допуска разполагането на РИЕ, които:

        1. съдържат невярна или подвеждаща информация;

        2. рекламират стоки или услуги посредством твърдения за недостатъци на

други стоки или услуги;

        3. накърняват правата и доброто име на физически и юридически лица.

 

        Р а з д е л  т р е т и

 

        ВЪНШНА РЕКЛАМА

 

        Чл. 8. Външната реклама може да бъде:

        1. светлинна и друга реклама по покривите;

        2. крайпътна реклама, закрепена неподвижно, касети, осветени отвътре,

рекламни пана за лепене на плакати (осветени или неосветени);

        3. реклама по калкани и фасади на сгради над партерните етажи;

        4. реклама към градския партер: магазини, заведения и др. обекти с

общественообслужващи функции, разположени перпендикулярно или успоредно на

фасадата или тротоара;

        5. реклама по градския транспорт - автобуси, тролейбуси, таксита и др.;

        6. транспаранти.

        Чл. 9. Не се разрешава разполагането на съоръжения за външна реклама на

територията на общината върху:

        1. сгради, обявени за паметници на културата, както и във визуалния

обсег на възприятието им, освен за случаите, съгласувани от НИПК;

        2. скулптурни паметници и други елементи на декоративната пластика,

както и във визуалния обсег на възприемането им;

        3. природни забележителности и резервати;

        4. национални и градски паркове, с изключение на периферните им части,

прилежащи към магистралите;

        5. всякакъв вид дървета;

        6. стени на гробищни паркове, както и в самите тях;

        7. стълбове на далекопроводната електрическа мрежа;

        8. елементи от системата за регулиране на движението по пътищата;

        9. сгради на представителните държавни и общински институции.

 

        Р а з д е л  ч е т в ъ р т и

 

        РЕКЛАМА КЪМ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА

        ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ

 

        Чл. 10. (1) Разполагането на РИЕ върху изградени или поставени спирки

на обществения транспорт и върху павилиони на общински терени се разрешава само

на определените за това места.

        (2) Местата се определят с проект за разполагане, който се съгласува с

Пътна полиция и се одобрява от гл. архитект на общината или от упълномощено от

него лице.

        Чл. 11. (1) Безплатни са съобщенията за културни, спортни, хуманитарни

прояви и др. и се поставят само на определените за това места - афишни колонки

и информационни табла.

        (2) Афишните колонки могат да носят само безплатни съобщения за

културни прояви и спектакли. Върху тях не могат да се поставят други материали

преди завършване на проявата, за която първите информират.

 

        Р а з д е л  п е т и

 

        НАДПИСИ

 

        Чл. 12. (1) Надписите могат да бъдат поставени въз основа на одобрени

проекти:

        1. върху козирки, навеси и маркизи, ако тяхната височина не надвишава

1 м и не закрива отвори по фасадите;

        2. пред балкони или прозоречни отвори, ако не са по-високи от парапета

на балкона или под прозоречния парапет;

        3. вертикално по фасадата на сградата.

        (2) Надписите са елемент от проекта за графично и цветово оформление на

обекта, за който са предназначени. Одобряването на този проект се извършва от

техническата служба, която одобрява архитектурния проект за обекта.

        Чл. 13. Надписите, поставени върху стена или успоредно на нея, не

трябва да надвишават нейните граници, нито да бъдат разположени на повече от

30 см от нея.

        Чл. 14. Надписът се премахва от собственика (ползвателя) и мястото се

привежда в първоначалния му вид в срок до две седмици след прекратяване на

дейността в обекта, за който е предназначен.

 

        Р а з д е л  ш е с т и

 

        ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ

 

        Чл. 15. (1) Информационно-указателните табели се подчиняват на

разпоредбите на раздел III от тази наредба. Те изключват указателните знаци,

описани в Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане.

        (2) Размерите на информационно-указателните табели не трябва да

надвишават 1,5 кв. м, като вертикалният ръб трябва да бъде поставен на

разстояние от края на уличното платно не по-малко от 0,80 м, а долният

хоризонтален - на височина не по-малко от 2,50 м от нивото на терена.

        (3) Само за информационно-указателни табели, които са трайно прикрепени

към терена и/или ползват елзахранване, се прилага редът по техническата

процедура на раздел VIII от наредбата.

 

        Р а з д е л  с е д м и

 

        РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ С ВРЕМЕНЕН ХАРАКТЕР

 

        Чл. 16. (1) (Доп. с Р. № 188, Пр. № 22 от 6.07.2000 г.) Рекламни

материали (знамена, транспаранти и др.) с временен характер (до 30 дни), могат

да се разполагат на определени за това места и могат да носят информация,

свързана с икономически, социални, културни, политически, спортни и др. прояви.

Транспарантните ленти се разполагат в отстояние не по-малко от 10 м една от

друга.

        (2) Върху сгради могат да бъдат разполагани временни надписи за

събития, които се извършват в сградата.

        Чл. 17. Не се разрешава разполагането на транспаранти на улици и

булеварди над контактната мрежа за градския транспорт.

        Чл. 18. Безплатна временна информация може да бъде разрешена от кмета

на общината по изключение, във връзка със събития от общоградски, национален

или международен характер.

        Чл. 19. Рекламни материали (знамена, транспаранти), надписи и

информационно-указателни табели с временен характер се демонтират до 3 дни след

изтичане на срока за разрешаването им.

 

        Р а з д е л  о с м и

 

        РЕД ЗА РАЗПОЛАГАНЕ

 

        (Изм. с Р. № 167, Пр. № 20 от 1.06.2000 г.)

 

        Чл. 20. (1) Рекламно-информационни елементи могат да се разполагат на

територията на община Пловдив въз основа на одобрена схема за разполагане и на

одобрен проект от гл. архитект на общината или от упълномощено от него лице,

сключен договор, платена наемна цена (за общински обекти - по тарифата, приета

от Общински съвет), и разрешение за поставяне, издадено от кмета на общината

или упълномощено от него лице.

        (2) Не се изисква проект и не се издава разрешение за разлепване на

безплатни съобщения по чл. 11.

        Чл. 21. (1) Исканията за разполагане се отправят до зам.-кмет

"Стопанска политика" при община Пловдив, когато РИЕ засягат обекти - общинска

собственост.

        (2) Исканията се придружават от проектно-проучвателни работи, чиито

обем и съдържание се определят със заповед на главния архитект.

        Чл. 22. (1) Исканията за разполагане на РИЕ върху имоти, сгради и

съоръжения, които не са общинска собственост, се отправят в писмена форма до

главния архитект на община Пловдив, когато се отнасят за:

        1. външна реклама;

        2. реклама към елементите на градското обзавеждане;

        3. надписи, съобразно с правата по чл. 12, ал. 2.

        (2) Исканията трябва да са придружени от:

        1. документ за собственост или писмено съгласие на собственика на

сградата, съоръжението или терена, където ще се разполагат РИЕ; при сгради в

режим на етажна собственост съгласието се удостоверява с протокол от общото

събрание на етажните собственици, изготвен съгласно с разпоредбите на ПУРНЕС;

        2. документ за съгласие от ведомството или организацията, стопанисващи

имота, при имоти държавна собственост;

        3. проектно-проучвателни работи съгласно с чл. 21, ал. 2.

        Чл. 23. Документите се внасят служебно за издаване на ситуационен план

от техническата служба в община Пловдив.

        Чл. 24. Схемата за разполагане се изготвя в едномесечен срок от

техническата служба в общината с изнесен подземен кадастър. В зависимост от

конкретния случай схемата се съгласува от сектор "Рекламна дейност" със сектор

"Пътна полиция - КАТ", НИПК и др. компетентни органи.

        Чл. 25. (1) Проектът за разполагане на РИЕ трябва да бъде окомплектован

както следва:

        1. ситуационно решение, съответстващо на схемата за разполагане по

чл. 24 и копие от самата схема за разполагане;

        2. архитектурно-дизайнерски проект в подходящ мащаб и трасировъчно

решение;

        3. графично-цветово решение, фотоснимки и монтажи за вписване на РИЕ в

съответстващата визуална среда;

        4. конструктивна част;

        5. инсталационна част (при нужда);

        6. обяснителни записки и изчисления, подписани от правоспособен

архитект, художник и инженери;

        7. декларация за осигуряване на техническо ръководство, подписана от

правоспособен технически ръководител.

        (2) Книжата по т. 1, 2, 4, 5 и 6 се представят в 3 екземпляра,

изработени и подписани от правоспособен архитект, художник и инженер, а

декларацията по т. 7 трябва да бъде подписана от правоспособен технически

ръководител.

        Чл. 26. (1) Схемите за разполагане и проектите на РИЕ подлежат на

одобрение от главния архитект на общината.

        (2) Срокът за одобрение или постановление на мотивиран отказ е 20 дни

от комплектоването на всички необходими документи. В този срок главният

архитект може да изиска от вносителя преработване или допълване на проектната

документация, както и допълнително съгласуване с органи на РДВР, НИПК, ВиК,

НЕК, Пътна сигнализация и др. в зависимост от конкретния случай, като определя

срок за представянето им. В този случай главният архитект се произнася в

10-дневен срок след изпълнението на предписанията и след новото внасяне на

допълнително съгласуваната вече проектна документация.

        Чл. 27. (1) Компетентните общински органи могат да откажат

разполагането на РИЕ в случаите, когато:

        1. РИЕ не отговарят на изискванията на закона, другите нормативни

актове, както и на тази наредба;

        2. заявителят е нарушавал системно и грубо изискванията на тази наредба

или сключените с общината договори при/или по повод на разполагането на други

РИЕ;

        3. вече има издадено друго разрешение за разполагане на РИЕ върху/или в

непосредствена близост на мястото, посочено от заявителя;

        4. когато искането за разполагане на РИЕ върху общински имот не е в

интерес на общината.

        (2) Отказът за одобряване на схеми за разполагане или проекти на РИЕ се

постановява в писмена форма, като се посочват мотивите за отказа.

        Чл. 28. (1) Разрешението за монтаж (поставяне) на РИЕ по смисъла на

чл. 197 от ЗТСУ и чл. 120а от ППЗТСУ се издава от гл. архитект на община

Пловдив или упълномощено от него лице по писмено заявление на собственика на

РИЕ след приключване на всички необходими процедури по одобряване и съгласуване

на проектите.

        (2) Разрешението за монтаж има действие 6 месеца след датата на

издаването му. След изтичане на този срок Община Пловдив може да предостави

правото за разполагане на друг собственик на РИЕ.

        Чл. 29. (1) Ползването на общински имот, сгради и съоръжения за

разполагане на РИЕ се извършва въз основа на договор с кмета на община Пловдив

или упълномощено от него лице.

        (2) Договорът не може да бъде сключен за срок по-дълъг от 3 години.

        (3) Ползването на имоти и съоръжения, включени в капитала на търговски

дружества с повече от 50% общинско участие, за разполагане на РИЕ се извършва

въз основа на наемен договор, който се сключва от ръководителя на съответното

предприятие при спазване на изискванията на тази наредба и тарифата, приета от

Общинския съвет.

        (4) Договорите по предходните алинеи се сключват при цени не по-ниски

от предвидените в тарифата, приета от Общинския съвет.

        (5) Ползването на афишни колонки и табла, общинска собственост, за

поставяне на краткотрайни РИЕ е безплатно и се извършва без сключване на

договор.

        Чл. 30. (Изм. и доп. с Р. № 188, Пр. № 22 от 6.07.2000 г.) (1) Кметът

по предложение на главния архитект на община Пловдив възлага на сектор

"Рекламна дейност" организирането и провеждането на конкурси за разполагане на

РИЕ върху терени, сгради и съоръжения - общинска собственост.

        (2) Разрешението за поставяне (монтаж) на РИЕ се издава само след

сключен договор между общината и съответния ползвател.

        Чл. 31. (Доп. с Р. № 188, Пр. № 22 от 6.07.2000 г.) Сектор "Рекламна

дейност" включва в конкурсните условия изисквания за изграждане на рекламно-

информационни елементи за поставяне на предвидените в чл. 11 безплатни обяви.

 

        Р а з д е л  д е в е т и

 

        КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

        (Изм. с Р. № 167, Пр. № 20 от 1.06.2000 г.)

 

        Чл. 32. Контролът по спазване на изискванията на тази наредба се

осъществява от кмета на община Пловдив или упълномощено от него длъжностно

лице.

        Чл. 33. (1) Който разполага РИЕ без надлежно разрешение от общинските

органи, в случаите, когато е бил длъжен да поиска разрешение и не го е

направил, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв., освен ако по друг

нормативен акт не подлежи на по-тежко наказание.

        (2) Който разполага РИЕ, които не отговарят на изискванията на тази

наредба или ги разполага на неразрешени места, в случаите, когато не се изисква

разрешение от общинските органи, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

        Чл. 34. (1) РИЕ, разположени в нарушение на настоящата наредба, без

отбелязан собственик, се демонтират в 5-дневен срок за сметка на общината.

        (2) При РИЕ, разположени в нарушение на наредбата, с отбелязан

собственик, на същия се дава срок от десет дни за демонтаж на съоръжението,

като дължи и предвидената в чл. 33 глоба. При неспазване на посочения срок се

пристъпва към демонтаж по смисъла на чл. 34, ал. 1.

        Чл. 35. (1) Органите по чл. 32 могат да задължат собствениците на РИЕ,

които са неизправни, с лош външен вид, не отговарят на изискванията на тази

наредба или са поставени без разрешение, да ги приведат в изправност в

10-дневен срок или да ги демонтират.

        (2) При неспазване на предписанията на общинските органи същите

демонтират РИЕ за сметка на собственика, като му налагат глоба до 500 лв.

        (3) Който не изпълни в срок предписанията на общинските органи по

ал. 1, се наказва с глоба до 300 лв.

        (4) В случаите по премахване на РИЕ от служби на община Пловдив или по

възлагане от нея се прилага чл. 186 от ЗТСУ.

        (5) Същите санкции се налагат и на собственици и председатели на етажна

собственост, които са допуснали поставяне на реклами, несъобразени с

изискванията на тази наредба.

        Чл. 36. (1) Актове за констатирани нарушения се съставят от

длъжностните лица, определени със заповед на кмета на общината.

        (2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от

определен от него зам.-кмет.

        Чл. 37. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и

изпълнението на наказателните постановления става по реда на ЗАНН, ЗТСУ и

ППЗТСУ.

 

        ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

        § 1. (1) Собствениците на заварените РИЕ, с изключение на елементите с

краткотраен характер, са длъжни да приведат всички вече разположени РИЕ в

съответствие с изискванията на тази наредба в 6-месечен срок от влизането й в

сила.

        (2) Договорите за монтаж и експлоатация на РИЕ върху общинска

собственост, сключени преди влизане в сила на тази наредба, запазват своето

действие, ако по тях са извършвани редовни плащания и ако това не противоречи

на закони и други нормативни актове.

        § 2. Монтираните РИЕ, които не са съгласувани със съответните инстанции

и са без одобрена документация, се демонтират в срок 30 дни от влизане в сила

на настоящата наредба за сметка на собствениците.

        § 3. Монтираните със съгласие на общината РИЕ, които не отговарят на

стандартите по тази наредба, могат да бъдат поддържани до изтичане на срока на

договора, но не повече от 6 месеца след влизането й в сила.

        § 4. Прилагането на наредбата и контрола по нейното изпълнение става от

кмета на община Пловдив или от упълномощено от него лице.

        § 5. При противоречие между нормите в тази Наредба и други актове на

Общинския съвет - Пловдив, се прилага Наредбата за рекламната дейност на

територията на община Пловдив.

 

                                                                     Приложение

 

                  (Доп. с Р. № 167, Пр. № 20 от 1.06.2000 г.)

 

         Цена на услугата и правата за разполагане на обяви и реклами

          върху общинска собственост, съгласно Наредбата за рекламна

                   дейност на територията на Община Пловдив

 

І¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ

¦ № ¦           Видове рекламна дейност                 ¦Размер за ¦Размер за ¦

¦   ¦                                                   ¦първа зона¦втора зона¦

Ј¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦ 1 ¦ За раздаване на листовки, проспекти, стокови      ¦     3    ¦     2    ¦

¦   ¦ мостри или други с рекламна цел на общ. места     ¦          ¦          ¦

¦   ¦ (лв. на ден на лице)                              ¦          ¦          ¦

Ј¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦ 2 ¦ За ползване на автомобил с високоговорител с      ¦    20    ¦    20    ¦

¦   ¦ рекламна цел (лв. на ден)                         ¦          ¦          ¦

Ј¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦ 3 ¦ За провеждане на рекламно шествие, рекламно       ¦    50    ¦    30    ¦

¦   ¦ представяне на продукция и др. (лв. на ден)       ¦          ¦          ¦

Ј¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦ 4 ¦ За ползване на маси, от които се раздават         ¦     5    ¦     3    ¦

¦   ¦ рекламни материали (лв. на кв. м на ден)          ¦          ¦          ¦

Ј¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦ 5 ¦ Реклама върху транспарантни ленти                 ¦    20    ¦    10    ¦

¦   ¦ (лв. на кв. м на месец)                           ¦          ¦          ¦

Ј¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦   ¦ За реклама на стени, огради, покриви,                                   ¦

¦   ¦ калкани и др. (лв. на кв. м на месец)                                   ¦

¦   Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦ 6 ¦ А. За светлинна реклама от неонови тръби,         ¦    15    ¦    10    ¦

¦   ¦ крушки и др. (без разхода за ел. енергия)         ¦          ¦          ¦

¦   Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦   ¦ Б. Несветлинна реклама                            ¦    15    ¦    10    ¦

Ј¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦ 7 ¦ (Доп. с Р. № 188, Пр. № 22 от 6.07.2000 г.)       ¦    15    ¦    10    ¦

¦   ¦ Свободно стоящи витрини за рекламна цел           ¦          ¦          ¦

¦   ¦ (лв. на кв. м на месец)                           ¦          ¦          ¦

Ј¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦   ¦ За фирмени указателни табели с примерно                                 ¦

¦   ¦ съдържание име на фирма, инициали, запазен знак,                        ¦

¦   ¦ адрес, телефон, предмет на дейност и др.                                ¦

¦   Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦ 8 ¦ А. При закрепване на стени, огради и др.          ¦    10    ¦     7    ¦

¦   ¦ (лв. на година)                                   ¦          ¦          ¦

¦   Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦   ¦ Б. При закрепване на самостоятелни стойки         ¦    10    ¦     7    ¦

¦   ¦ на тревни площи, тротоари и др.                   ¦          ¦          ¦

¦   ¦ (лв. на кв. м на месец)                           ¦          ¦          ¦

Ј¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦ 9 ¦ За една лампа или прожектор за осветяване         ¦     4    ¦     3    ¦

¦   ¦ на реклама (лв. на година)                        ¦          ¦          ¦

Ј¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°

¦10 ¦ За високоговорител за будки, павилиони,           ¦    10    ¦     7    ¦

¦   ¦ подвижни маси и др. с рекламна цел                ¦          ¦          ¦

¦   ¦ (лв. на ден)                                      ¦          ¦          ¦

 ¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±

 

        З а б е л е ж к и  к ъ м  п р и л о ж е н и е т о:

        1. Посочените размери в приложението са без включен ДДС.

        2. При провеждане на процедури по конкурси и търгове, посочените

размери в това приложение да се считат за начална цена.

        3. За първа зона се определят всички входно-изходни пътища на града,

както и улиците с прилежащата им инфраструктура и ъглови стени на: "Княз

Александър Батенберг", "Райко Даскалов", "Цар Борис III Обединител", "Отец

Паисий", "11-и август", "Христо Г. Данов", "6-и септември", "Руски",

"Гладстон", "Авксентий Велешки", "Иван Вазов", "Христо Ботев", "Княгиня

Мария-Луиза", "Васил Априлов", "Любен Каравелов", "Капитан Райчо", "Източен",

"България", "Карловско шосе", "Македония", "Никола Вапцаров", "Коматевско

шосе", "Южен" - от "Коматевско шосе" до "Димитър Талев", "Брезовско шосе" - от

"Цар Борис III Обединител" до "Българска роза" АД, "Дунав" - между "Победа" и

"Цар Борис III Обединител", "Васил Левски", "Победа", "Марица", "Съединение",

"Освобождение", "Санкт Петербург", "Свобода", "Копривщица", "Съборна".

        4. За втора зона се определят всички останали улици.

 

назад