Човешки ресурси
Начало  Местни власти  Община Пловдив  Човешки ресурси
 
 

Приложение №3

          Към чл. 20, ал. 3

ПРОТОКОЛ

                    ЗА ДОПУСНАТИ  И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

          ЗА ДЛЪЖНОСТТА Главен експерт –инвестиционни проекти

                                      (наименование на длъжността)

          в административно звено отдел “ ИП.КСВЕ “

                                      (наименование на звеното)

I.                   Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1.     Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1)      Заявление за участие в конкурс

2)      Декларация от лицето по чл. 17. ал.2, т.1 от НПКДС

3)      Копие от документите за придобита образователно – квалификационна степен и/или допълнителна квалификация и правоспособност при наличието на такива.

4)      Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2.      Изисквания за качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1)      Минимални изисквания по ЕКДА за заемане на длъжността:

Ø      Степен на образование – бакалавър;

Ø      Професионален опит – 2/две/ години;

Ø      Ранг –ІVмладши;

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответсвие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.Соня Славчева Георгиева

да

да

не

            I.      Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

A.   Допуска до конкурс :

                             1.Соня Славчева Георгиева

Посоченият кандидат трябва да се яви  на 23.04.2007 г. от 10:00 часа в зала №36, ет.3, пл.”Ст.Стамболов “ №1 в  Община Пловдив за писмен изпит.

          Подписи на членовете на конкурсната комисия:

Председател:1…………………………….

/инж.Ванко Симеонов Иванов/

Членове:    1………………………………..

/инж.Мария Димитрова Дончева/

2……………………………………

/арх.Стелла Цветанова Петрова/

3………………………………..

/Иво Георгиев Стойчев/

 

Дата :13.04.2007 г.