Приоритети
Начало  Приоритети
 
 
ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

2000-2006г.

Настоящата общинска стратегия в сферата на здравеопазването има предназначението да определи основните направления и действия за опазване на човешкото здраве. Стратегията ще служи и като основа за разработване на конкретни планове за действие на общинската администрация в периода 2000-2006г. и впоследствие.
Основна цел: Повишаване качеството на медицинското обслужване и постигане на по-добро здраве за пловдивчани.
Стратегията има следната структура:
Част І- “Съществуващо положение”- в нея е дадена информация за организацията на общинското здравеопазаване, наличната база и кадрова обезпеченост, здравния статус и здравния риск на населението на общината и предприетите действия по осъществяване на здравната реформа.
Част ІІ- “Приоритети”- отразява общинските приоритети и действия във връзка с тяхното реализиране. Основното, на което се разчита за постигане на основната цел е прилагането на интеграционния подход- необходимост от действия във всички сфери- медицина, екология, социална политика, жизнена среда и др.
Проектът за стратегия е предоставен на БЛС и БСС- Пловдив, на РЦЗ- Пловдив, синдикатите и водещи специалисти за запознаване и евентуални предложения. Положени са усилия за хармонизирането му с “Националния план за действие по околна среда-здраве” и основни документи и проекти на МЗ.
Стратегията има отворен характер и очакванията са чрез широка обществена дискусия приоритетите и действията да се прецизират и усъвършенстват там, където има необходимост.


СЪДЪРЖАНИЕ:

Част І. Съществуващо положение
1. Динамика на заболеваемостта
2. Фактори на здравен риск
3. Болестни характеристики на смъртността
4. Организация на здравеопазването и действия за реализиране на здравната реформа

Част ІІ. Приоритети
1. Подобряване качеството на извънболничната специализирана помощ
2. Реорганизация на болничната помощ
3. Създаване на предпоставки за ограничаване заболеваемостта от социално-значими заболявания (СЗЗ)
4. Осъвременяване материалната база на лечебните заведения
5. Засилване участието на общинската администрация в системата за контрол на храните и защита на потребителя
6. Подобряване на факторите на селищната среда и ограничаване на свързаните с тях заболявания и смъртност от остри и хронични болести


ЧАСТ1
Съществуващо положение

1.Динамика на заболеваемостта
Показателите определящи общественото здраве са демографското състояние на населението, заболеваемостта и физическото развитие. Общата заболеваемост /регистрираните случаи на заболявания, за които е потърсена от гражданите медицинска помощ в здравните заведенията от общ тип/ дава представа за честотата и структурата на заболяванията по повод на които населението активно търси медицинска помощ. Заболеваемостта, регистрирана по обращаемостта за медицинска помощ към здравните заведения от общ тип през 1998г. е 1170,0 случая на 1000 души население и е по-ниска с 29,6 пункта в сравнение с предходната година. В нозологичната структура на заболеваемостта няма съществени промени- приложение 1 показва регистрираните случаи на заболявания на населението от 0-17 год. и 18 и повече години по класове болести за1997 и1998 години.
Ясно се забелязва тенденция за все по-голямо нарастване на заболеваемостта от т.нар. соииално- значими заболявания, в които се включват сърдечно — съдовите, онкологичните, белодробните, психичните заболявания, захарния диабет, травмите и отравянията. Обезпокояваща е тенденцията за подмладяване на тези заболявания.
Социалната значимост на сърдечно — съдовите заболявания се определя от тяхната масовост и хронично протичане, а освен това те са основна причина за инвалидизирането и смъртността на населението.Динамиката на сърдечно- съдовите заболявания е възходяща .В нозологичен аспект,през последните години най-голяма е честотата на хипертоничната болест,като прави впечатление поразяването и на по-младите възрасти.
Показателят за честотата на исхемичната болест на сърцето има определящо значение в структурата на смъртните случаи от ССЗ. Ясно подчертана е възходящата динамика на инфаркта на миокарда сред отделните възрастови групи, като през последните години нараства заболеваемостта в активна възраст.
Мозъчно- съдовата болест заема трето място сред СЗЗ.Повече от 1/3 от случаите се дължат на острите мозъчни инциденти.Медико-икономическата значимост на СЗЗ се определя от тяхното влияние върху заболеваемостта с временна нетрудоспособност и водещата им роля в инвалидизаиията на населението и структурата на смъртността.
Трайно нарастват заболяванията, които подчертано са свързани с отрицателното въздействие на социалната среда - неврози, депресии, разстройства на личността.Социално -медицински проблем е алкохолната болест.
Заболеваемостта от злокачествени новообразувания бележи трайна тенденция към покачване.С най-голяма честота са новооткритите тумори на млечната жлеза, на кожата, на белите дробове и ларинкса, на матката, на стомаха.
Едно от основните заболявания в структурата на хронично-еволютивната патология на човека е захарния диабет.Броят на болните непрекъснато нараства.Насочеността в здравната мрежа доведе до по- пълна откриваемост на случаите с диабет.Най-висок е относителния дял на заболяването след 45 годишна възраст.Трайната инвалидност е намаляла, което говори за по-добър обхват и проследяване на диабетноболните.
Белодробните заболявания и преди всичко хроничната белодробна патология води до увеличаване на загубата на дни поради временна нетрудоспособност, до значителна степен на инвалидизиране и те са едно от най-честите придружаващи заболявания при смърт от злокачествени и сърдечно - съдови заболявания.Във всичките си форми туберкулозата след 1991 г. започна да отбелязва повишение на заболеваемостта и болестността.
Травмите и отравянията са едни от основните проблеми на нашето съвремие.Засягат се всички възрастови групи, но основно децата, подрастващите и активното население.Преобладават пътно-транспортните злополуки.
Инфекциозните заболявания подлежат на задължителна регистрация и епидемиологичната информация за тях е изчерпателна.Редица опасни заразни болести/петнист тиф, детски паралич,дифтерия/ са ликвидирани или сведени до единични случаи чрез имунизации или превантивни мерки през 80-те и 90-те години.Основен здравен проблем остават обаче чревните инфекции шигелози,салмонелози,ентероколити, вирусен хепатит А. Те често са причина за епидемични взривове.През последните години зачестяват зоонозите с вирусна или паразитна етиология.Наблюдава се трайна тенденция за увеличаване на заболяванията от ехинококоза.
Заразната заболеваемост за 1998г. е увеличена на 1491,6 случая на 100 хил. души.Заболеваемостта от вирусен хепатит е завишена от 96,6 случая. на 119,4 случая на 100 хил. души. Венерическите заболявания също продължават да се увеличават, като през последните години се увеличава заболеваемостта от сифилис.

2.Фактори на здравен риск
Генерално направление в съвременната превантивна медицина представлява кониепиията за рисковите фактори /РФ /, според която възникването на социално значимите заболявания /СЗЗ/ най-често е резултат от хроничното или комбинираното въздействие на неголям брой поведенченски , биологични и психо-социални нездравословни фактори . Основен обществен и медицински проблем на нашето съвремие е борбата със социално значимите заболявания.Днес е установено по безспорен начин, че околната среда съдържа много вредни за здравето фактори,които могат да увредят, инвалидизират или да причинят смъртта на големи контингенти от населението.
Голяма част от населението на Община Пловдив работи в промишлеността, предимно леката и химическата. Последната и особено КЦМ влияят неблагоприятно върху околната среда и здравето на работещите там.
Трудовите условия имат най-непосредствено отношение към здравното състояние на работниците и служителите.Честота на трудовите злополуки в предприятията нараства, тъй като съществуващото законодателство не стимулира В достатъчна
Степен работодатели и работници за здравословна трудова среда.
Остарелият и увеличен по количество автомобилен парк замърсява въздуха и води до увеличаване на случаите на респираторни заболявания и неообразувания. Голямата плътност на населението, необичайния шумов фон, повишения интензитет на живот, тежката соииално-икономическа ситуация, безработицата и т.н. отдалечават индивида от естествения за биологичния вид начин на живот.Начинът на ЖИВОТ е обобщаващ термин за група фактори, оказващи най-голямо въздействие върху здравето на човека. Средно над половината от смъртните случаи в България се считат за пряко или непряко свързани с начина на ЖИВОТ. Хиподинамията, наднорменото тегло, националното и небалансирано хранене ,натоварването на психиката и сетивата,злоупотребата с тютюн , алкохол и наркотици, придобиват все по- голямо значение като фактори на риска.
Тютюнопушенето е един от основните рискови фактори за сърдечно-съдовите заболявания.Съществуват доказателства за пряката връзка на тютюнопушенето и атеросклерозата и съответно увеличаване на риска от сърдечно-съдови заболявания.Това е от съществено значение като се има предвид, че нашата страна е на едно от първите места в Европа по брой на сърдечни и мозъчно-съдови заболявания.Консумацията на тютюневи продукти в България през последните години отбелязва ежегоден растеж, като се е увеличил броя на жените пушачки. Прилаганите оздравителни мерки /включващи ограничения върху продажбата и пушенето на обществени места/ все още не дават очакваните резултати. Дефектното възпитание, битовата среда, традицията благоприятстват тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол , и създават предпоставки за развитие на т.нар.алкохолна болест, създават повишен риск от заболявания на сърдечно- съдовата система, цироза на черния дроб,злокачествени новообразувания, травми.
Всичко това обуславя възникването или утежняването на редица заболявания и преди всичко и най- вече социално - значимите заболявания. През 1996г. СЗЗ достигат 224,3 случая на хиляда души при 217,3 случая на хиляда души през 1992 г.за Пловдивска област. Злоупотребата с наркотици е друг важен рисков фактор. Наркотиците увреждат както отделната личност/намаляват работоспособността, влошават качеството на живот и носят риск от преждевременна смърт вследствие на инфекции, СПИН, хепатит и приемане на свръхдози/, така и семейството .Обществото също е засегнато - увеличават се престъпленията, свързани с наркотици, губи се интелектуален потенциал. Тревожен факт е снижаването на възрастовата граница на първите опити за използване на наркотични вещества.
Нерационалното хранене е друг рисков фактор от голямо значение за развитието на много от СЗЗ.Тук влиза консумацията на голямо количество хляб и животински мазнини и ниската консумация на богата на целулоза храна Традиционно високия прием на готварска сол е друг важен аспект на небалансираното хранене.
Социално - икономическите фактори също оказват силно косвено въздействие върху здравето като отслабват или засилват другите фактори, влияещи върху здравето. България не прави изключение от това правило в условията на преход .

3.Болестни характеристики на смъртността
От всички измерители на здравното състояние на населението, най-точни и категорични са показателите за смъртността. Общата смъртност през последните две десетилетия е с тенденция към увеличаване. Нарастването на смъртността е валидно и за двата пола, но темпът на нарастване на интензитета при мъжете е по- голям / явление известно в демографията като свръхсмъртност на мъжкото население/.
Показателят за общата смъртност в Община Пловдив е 9,6 на хиляда души за 1999г.
Основна причина за умиранията през 1999г. остават болестите на органите на кръвообращението, които представляват 62,7% от всички случаи. От тях с най-голям дял са исхемичната болест на сърцето и мозъчно- съдовата болест. В структурата на останалите причини не са настъпили съществени изменения.Аналогични са изводите за смъртността по пол и възрастови групи. На второ място като причина са злокачествените новообразувания. Смъртността при мъжете е по-висока от 2 до 4 пъти от тази при жените.
През изтеклата година /1999г./ детската смъртност е 15,7 на хиляда живородени деца. Най-честата причини за умиранията при децата до 1 година са състоянията,възникващи през перинаталния период /40,8%/,вродените малформации/19,4%/ и заболявания на дихателната система/14,6%/.Детската смъртност по местоживеене има характерни особености поради социално- икономическите условия,жизнения стандарт,образователното и културното равнище на населението и др. Над средния показател за областта е детската смъртност в община Пловдив/17,3%/. Водеща патология при децата от 1 до 17 години са травмите и отравянията/41,1%/.Във възрастовата група 18-39 години смъртността се определя от злополуките,а от 40 до 49 години една трета от умиранията се дължат на новообразуванията.С напредването на възрастта нараства честотата на сърдечно -съдовите заболявания.Общо над 90,0% от умиранията се дължат на СЗЗ.
СЗЗ са основна причина за умиранията на населението като сред тях определящо значение има ИБС. Смъртността от инфаркт на миокарда нараства в активна възраст, особено подчертано при мъжете. Смъртността от МСБ е с възходяща тенденция.
Смъртността от психични заболявания е с незначителен дял в структурата на общата смъртност. Проблем са самоубийствата, които се увеличават и то сред психично болните /главно при мъжете във възрастта 40-50 години Отражението на самоубийствата върху характеристиката на смъртността не е голямо, обаче тяхната динамика е един от важните параметри на начина на живот и особено на качеството на живота.

БРОЙ НА УМИРАНИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ПО КЛАСОВЕ БОЛЕСТИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.1999Г-- 31.12.1999Г.

Като кратък извод от данните за демографското състояние на населението за 1999г.,
може да се каже ,че се задълбочава демографското застаряване на населението, намалява
населението в активна възраст; през последните една-две години раждаемостта бележи
леко завишение, а показателяобща смъртност през разглеждания период е леко
занижен, което обуславя естествен прираст с позитивна промяна.Детската смъртност
запазва стойностите си от предходната година. Наблюдава се лека положителна тенденция в демографските показатели. Но като ЦЯЛО здравните показатели за последните 10 години са влошени и страната в т.ч. е изправена пред сериозни здравни проблеми, което е и една от основните причини за реформата на системата.
Необходим е цялостен план за подобряване на състоянието на околната среда , за намаляване на рисковите фактори за СЗЗ, намаляване на смъртността на активните в икономическо отношение възрастови групи и детската смъртност. Демографските тенденции подчертават, че хроничните заболявания се превръщат във все по- голям проблем, представлявайки тежко бреме със загуба на функционални способности, намалени възможности за социално и икономически продуктивен живот и загуба на психическо здраве. СЗЗ сформират най- големия отрицателен принос за здравния статус на населението. Мерките трябва да се фокусират върху контролирането на известните основни рискови фактори, чрез превантивна работа и ранно диагностициране, лечение и наблюдение.Паралелно трябва да се развиват и дейностите по рехабилитация.

4.Организация на здравеопазването и действия за реализиране на здравната реформа
През последните няколко години, в системата на здравеопазването на Община Пловдив се осъществиха значителни промени с оглед осигуряване на по-качествена и по-ефективна медицинска помощ за населението на територията на общината.за посрещане на променените нужди от здравеопазване ,във връзка с промяна на характеристиките на заболеваемостта, за намаляване на разходите за здравеопазване ,което е в смисъла на здравната реформа.
Във връзка с подготовката и реализирането на реформата в здравеопазването на Република България, на територията на Община Пловдив, бяха извършени значителни структурни и организационни промени,регламентирани от държавната нормативна уредба и решения на Общински съвет Пловдив.
В подготовката за стартирането на здравната реформа общинските поликлиники на територията на Община Пловдив бяха преобразувани със заповед на Министъра на здравеопазването РД-09-520/01.11.1999г.,в лечебни заведения-еднолични търговски дружества- 2 МЦ,7ДКЦД СЦ, 1 МТЛ.
Към 01.07.2000г. населението на Община Пловдив се обслужва от З общински
болници, 5 диспансера,15 детски ясли, един Дом за медико- социални грижи Майка и
дете, ВМИ, ЦСМП, ЦТХ, ХЕИ,а в първичната, доболнична медицинска и стоматологична
помощ,след стартирането на здравната реформа, функционират 158 индивидуални и 13
групови СР - практики и 443 индивидуални и 7 групови поли валентни стоматологични
практики; 207 лекарски и 5 стоматологични индивидуални практики, и 1 лекарска и 1
стоматологична групови практики за специализирана извънболнична помощ. С решение
на Общински съвет беше предоставено правото за ползване под наем на помещения и
сгради-обшинска собственост на общопракрикуващите лекари и специалистите
консултанти.Преобразуваните в търговски дружества бивши поликлиники
осъществяват специализирана, консултативна извънболнична медицинска и
стоматологична помощ-2 МЦ,7ДКЦ,1 СЦ, 1 МТЛ..Тъй като според Закона за лечебните
заведения досега съществуващите стоматологични поликлиники не могат да
осъществяват дейност, с Решение на Общински съвет - Пловдив те бяха закрити и беше създадена комисия за тяхната ликвидация.
Стационарната помощ на територията на общината се осъществява от З болници - I Общинска болница, II Общинска болница и РБ-Пловдив, които все още са на общинска издръжка.
В подготовката за стартирането на реформата и в болничната помощ,след
акредитацията на общинските здравни заведения притежаващи болнични легла,бяха
съкратени 854 непълноценно използвани легла-педиатрични,акушеро-гинекологични,вътрешни и т.н., в I ОБ, II ОБ,и РБ- Пловдив.Болничната база на III ОБ премина на административно подчинение на I ОБ.
През последните години след проведената акредитация през 1998г. и с провежданата структурна реформа в здравеопазването в Община Пловдив, РБ-Пловдив се оформи като многопрофилен съвременен медицински комплекс с голямо значение.
Въпреки намалените легла на базата на акредитацията,обемът на работа е увеличен. За 1998г. в сравнение с 1997г. са преминали 3187 болни в повече, като са преобладавали спешно болните.

СПРАВКА ЗА ВСИЧКИ ЛЕКУВАНИ БОЛНИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.1999Г.-31.08.1999Г.И В ТОВА ЧИСЛО БОЛНИ- ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ОБЩИНИ - РБ -Пловдив

За периода 01.01.1999г.-31.08.1999г. през стационарната част на РБ са преминали 12442 пациента,от които 7153 са жители на други общини,като стойността на проведеното лечение е 55% в полза на жителите на другите общини.
На територията на РБ започна работа СПО/ спешно приемно отделение/,като там се разположи и Районния координационен център.
За 7 месеца на 1999 г. през СПО са преминали 4200 човека,от които 65% са хоспитализирани в съответните стационари на РБ-Пловдив.В съседство със СПО се оформи спешен хирургичен сектор с рентгенова зала,шокова зала, спешна операционна,спешна цистоскопска зала.По този начин потокът на спешно болните е разделен- вътрешно болните се наблюдават в залата за стабилизация и наблюдение на СПО, а болните с хирургическо-травматологична насоченост се стабилизират в шокова зала и респективно спешна операционна.
Към АГ комплекса на РБ бе включена акушерската помощ на II ОБ, като има готовност да поеме и гинекологичната помощ на II ОБ, без да се увеличава легловия фонд и без промяна в числеността на персонала, което би било икономически изгодно за Община Пловдив.Отделението за стерилитет и инфертилитет /Патологична бременност,бе пребазирано от реституирана сграда в модерната сграда на РБ.
От реституираните сгради на хирургичния блок на Първа ОБ на ул.Л.Каравелов 7 бяха пребазирани отделенията по хирургия,ортопедия и урология в основно ремонтирани сектори в сградата на РБ-Пловдив. С решение №198,взето с протокол №19/03.07.1998г. Общински съвет Пловдив дава съгласие за пребазирането на ЦТХ-Пловдив в сградата на РБ -Пловдив.
Така Районна болница се оформи като един многопрофилен, диагностично- лечебен комплекс с голямо значение за общинското здравеопазване.
Показатели за дейността на болничните стационари на територията на Община Пловдив са дадени в таблицата:

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ЛЕГЛОВИЯ ФОНД за първото тримесечие на 2000г.


Справка за осигуреността на населението на Община Пловдив с медицински кадри, към общинските здравни заведения, е дадена в приложение 2.

Във връзка с промяна в структурата на заболеваемостта на населението, увеличаването на СЗЗ бяха разкрити и нови здравни структури. Беше открит Мамологичен център на базата на бившата втора поликлиника-сега ДКЦ 2, с оглед профилактика и ранно откриване на рака на гърдата. Беше надстроен и разкрит ОАРИЛ към ОБ район Южен.
Един тревожен факт, чието значение през последните години все повече нараства е ясната тенденция към увеличаване броя на наркоманите и зависимите от упойващи медикаменти лица, като особено обезпокояващо е,че са засегнати по-младите възрастови групи. Като реакция и начин за справяне със ситуацията беше разкрит Център за профилактика и лечение на наркоманиитекъм Психиатричен диспансер -Пловдив. Кампании в медиите трябва да създават положителен обществен климат, като същевременно се осигуряват нужните медицински и социални грижи за страдащите от злоупотребата с наркотични вещества и техните семейства.
Община Пловдив се визира като основна териториално административна единица в областната програма за профилактика и ограничаване на разпространението и злоупотребата с наркотични и психотропни вещества.В съвременните условия общината е звеното, което следва да се занимава с превенцията и главна нейна задача е да обедини усилията на държавни, частни и неправителствени организации. Трябва да се осигури подпомагане, насърчаване, консултиране и супервизиране на модерни, профилактични програми,като за целта се предвиди съответното ресурсно обезпечаване в кадрово, материално и финансово отношение.
Увеличаването на броя на диабетиците наложи и разкриване на диабетни центрове
за откриване,проследяване и обучение на диабетно болни, към общинските болници Разкрит е и център за реабилитация на инвалиди.
Един от големите проблеми на пловдивското здравеопазване е, че голям брой здравни заведения са разположени в неподходящи или подлежащи на реституция сгради.Сега този проблем в по-голямата си част е решен.Вече окончателно се извърши пребазирането на :
• Дома за медико- социални грижи Майка и детеот бул.Дунав в изцяло
реконструирана и модернизираната сграда на ул.Раковски13
• Зъботехническата лаборатория от реституираната сграда на ул.Н.Геров в
новозавършената сграда на бул.Свобода
• АГО на Първа общинска болница беше пребазирано в основно ремонтираната сграда на
ул.Весела
• След ремонт бившата детска ясла № 6 бе предоставена за нуждите на ТЕЛК.
• Ортопедията и хирургиите от Любен Каравелов №5 в Районна болница.
• Патологична бременност.
• Други.

ЧАСТ ІІ
ПРИОРИТЕТИ

1. Подобряване качеството на извънболничната специализирана помощ.
Действия:
· Пребазиране на Районна стоматологична поликлиника (СЦ 1) съгласно Решение №139 от12.05.2000г. Срок- 03.12.2000г.
· Развитие инфраструктурата на ДКЦ, МЦ, СЦ и МТЛ.
· Подобряване на вътрешната организация.
· Участие в профилактиката на наркотичната зависимост, полово предаваните болести в т.ч и СПИН, дейностите по семейно планиране и др.
· Здравно образование на пациентите и техните близки.
2. Реорганизация на болничната помощ
Действия:
· Преобразуване и регистрация по ЗЛЗ и Търговския закон на Районна болница “Пловдив”, Общинска болница район “Централен”, Общинска болница район “Южен”, Психиотричен и Онкологичен диспансер, КВД, Диспансера по спортна медицина и БББ.
· Създаване на хосписи.
· Подобряване на самоуправлението и вътрешната организация на лечебните заведения.
· Здравно образование на пациентите и техните близки-
3. Създаване на предпоставки за ограничаване заболеваемостта от СЗЗ.
Действия:
· Профилактика и здравно образование на населението с водеща роля на лечебните заведения от ПЗП и болничната помощ и местните медии.
· Актуализация и прилагане на общинската програма за борба с рака.
· Развитие на сътрудничеството с НПО и подготовка и изпълнение на проекти в сферата на медицинското обслужване и здравното образование.
· Създаване и развитие на вече съществуващите здравни структури за ранна диагностика и лечение на СЗЗ (разкриване на Център за диагностика и рехабилитация на деца с психоневрологични заболявания и ДЦП, разкриване на сектор за ранна диагностика и рехабилитация на нарушенията в развитието при деца до 3 години, разкриване на Център по остеопороза, по-нататъшно развитие на диабетните центрове, на Мамологичния център и др.)
· Изпълнение на Общинската програма за борба с наркоманията (наред с реализацията на предвидените в нея задачи, следва да се намери решение за бъдещото развитие на Центъра за профилактика и лечение на наркоманиите по отношение на неговия статут, материално и кадрово обезпечаване.
· Разширяване участието на общинските здравни и образователни структури в различни проекти в т.ч “Училища, утвърждаващи здраве”, “Болници, утвърждаващи здраве” и др.
4. Осъвременяване на материалната база на лечебните заведения.
Действия:
· Довършване строителството в Транспортна болница и пребазиране в определената част на Онкологичния диспансер.Срок- 2003г.
· Довършване строителството на определената за пребазиране на КВД сграда съгласно Решение №198/03.07.1998г. на Общински съвет- Пловдив. Срок- 2002г.
· Въвеждане в действие, съвместно с МЗ и ВМИ, на линеен ускорител “Сименс” за лечение на онкологично болни.
· Неотложно преустройство сградния фонд на РБ:
- Поетапен ремонт на асансьорната мрежа на РБ. Срок- 2003г.
- Осигуряване на второ водозахнанване. Срок- 2001г.
- Изграждане на паркинги.
- Довършване стационара и операционните на ІІ-ро Хирургично отделение. Срок- 2000г.
- Разкриване на неврохирургичен сектор.
- Създаване на оперативни сектори към Очно и Ушно отделения. Срок- 2001г.
- Пребазиране на реанимационните отделения по вертикала.
· Извършване на ремонти в Общинска болница район “Централен” и Общинска болница район “Южен”
· Снабдяване на лечебните заведения с нова и модерна медицинска апаратура.
5. Засилване участието на общинската администрация в системата за контрол на храните и защита на потребителите.
Действия:
· Координиране дейността на контролните органи на отделните институции на територията на Общината.
· Контрол по отношение замърсяването на хранителните продукти с пестициди, тежки метали, бактерии, паразити и др.
· Взаимодействие с местните органи за защита на потребителя.
6. Подобряване на факторите на селищната среда и ограничаване на свързаните с тях заболеваемост и смъртност от остри и хронични болести.
Действия:
· Провеждане на епидемиологични проучвания “Селищна среда- здраве” и съпътстващ мониторинг.
· Разработване и прилагане на конкретни планове за действие в сферата на траспорта, качеството на въздуха, питейната вода, обработката на отпадъците, увеличаване на зелените площи, преработката на отпадни води, проекти за оздравяване на проблемна жилищна среда и др.
· Разработване на междусекторни механизми за управление на взаимоотношенията “Селищна среда- здраве”.

назад