Приоритети
Начало  Приоритети
 
 
Екология и околна среда

Община Пловдив
ПРОЕКТ
Общинска стратегия за опазване на околната среда
2001-2006 г.
ноември 2000 г.
Пловдив

Управление на отпадъците.
1.Нормативна база:

Приетият през 1997г. Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците Върху околната среда и под законовите нормативни актове Към него ,създават законовата база за управление ш отпадъците, Действащи са 8 под законови акта.
С тази нормативна уредба е постигнато съответствие със следните Директиви на Европейският съюз : 75/442/ ЕЕС за отпадъците и Решение 94/3/ ЕЕС;91/б89/ ЕЕС за опасните отпадъци и Решение 94/904/ Е;89/429 и 89/369/ ЕЕС - действащи и нови инсталации за изгаряне на битови отпадъци. Регламент 259/93/ ЕЕС за Контрол и надзор Върху експедирането на отпадъци В рамките на, във и извън ЕС.
Р.България е ратифицирала Базелската конвенция за Контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, В процес на адаптиране са директиви : 94/62/ ЕЕС за опаковките и отпадъците от опаковки;96/59/ ЕЕС за обезвреждане на полихлорираните бифенили и полихлорираните терфенили.Директиви 78/176/ ЕЕС,82/883/. ЕЕС,91/112/ ЕЕС - за отпадъци от производството на титаниев диоксид и някои нормативни актове на ЕС 6 областта на управление ш отпадъците.

2..Анализ на ситуацията в Общината - силни и слаби страни.
1.1.Управление на отпадъците,организация на дейностите по поддържане на чистотата вОбщина Пловдив .
Управлението на отпадъците причиняваш на територията на Община Пловдив включва организация ш дейностите по :
- събираш и съхранеше на отпадъците
- сепариране
- транспортиране
- обработване на депо за трайно съхранеше
ЗОВВОВОС разделя отпадъците по видове както следва :
- битови
- производствени
- опасни
- строителни
На основата на тава разделение В Общината е създадена следната организация :
- битовите и строителни отпадъци се събират и извозват от три фирми -
една общинска Чистота ЕООД и две частни СДКомуна- 5 – 91,СД “Запрянови 91”;
-производствените и опасните отпадъци, които предимно са ангажимент
на причинителя се събират, съхраняват транспортират и обработват от
фирми и организации,имащи право за това, като се спазва съответния
разрешителен режим;
Количества генерирани отпадъци годишно:
Таблица N1
Ген е р и р а н и отпадъци

Година битови стройтелни опасни
2000 г. 105000 m 51813 m 16,5 m

Отпадъците се депонират на няколко места :
- Утайките от ПС за ОВ на гр.Пловдив се депонират на бившето депо за
отпадъци на гр.Пловдив, намиращо се 6 землището на с.Ягодово и
с.Катуница.
• Предимства - терена се намира близо до станцията и се пестят Време и транспортни разходи.
• Недостатъци - терена не е отреден за такъв род дейност,обема му е
почти изчерпан, няма проект и технология, мястото е неподходящо ( в терасата на р. Чая). За цялостното решаване на този проблем е
необходимо приоритетно изготвяне на проект и неговата
реализация. Известен проблем е и Факта, че пречиствателната станция е
собственост на ВиК, а не общинска;
- строителните отпадъци се обработват и депонират 8 изчерпана
баластриера, в землището на с Първенец. Организацията и контрола на тази
дейност се извършват от Пловдивинвест АД. .
• Предимств - Обекта се намира В близост до гр.Пловдив(на 13 км. от града) и трябва да бъде рекултивиран,
• Недостатъци - терена не е отреден за такъв род дейност, намира се
извън територията на Общината и няма проектна документация ;
- битовите и производствени отпадъци се приемат и обработват за трайно съхранение В депото за ТБО на гр.Пловдив, намиращо се 6 землището на с.Цалапица, на 18 км. западно от града.
• Предимства - За обекта има изготвена проектно - технологична
документация,одобрена по съответния ред.Терена Възлизащ на 238,5 дка е отреден за целта. Изготвен е окончателен доклад за оценка на
Въздействие върху околната среда, приет на експертен съвет в РИОСВ и има положително решение от експертния съвет.Изградени са , приети и въведени в експлоатация три от 12 - те екологосъобразни клетки, които предстои да бъдат изграждани до окончателното завършване на строителството на този обект.Строителството по график требва да приключи през 2004 г.Депото е проектирано и има полезен обем 3 434 648 Куб.м. или около 3 000 000 t. Този обем ще позволи приемане на отпадъци
от Общината до около 2005 г. при височина 13м. и 2015г. при Височина ЗОм. Експлоатацията на депото с договор е Възложена на Водстройл АД - Пловдив,а строителството на Тракия РМ с.Момино.
• Слаби страни - Депото е разположено на територията на Община Родопи Терена е неподходящо избран.Намира се В терасата на р.Марица и тангира с дигата на регата.
Строителството на целия обект се очаква да възлезе на около 12 500 000 115 долара. Реализираното до момента строителство Възлиза на около 30%. финансирането се извършва от няколко източника : държавен бюджет, Общински бюджет, Национален фонд за опазване на околната среда,ОФООС.на отпадъците.
• Приоритети в областа на управлението на отпадъци -
1.Изграждане на ново модерно депо с регионален характер.
Действия:
1.1.Сключване на споразумения със съседни общини и МОСВ.
1.2. Избор на подходящи площадки.
1.3. Проектиране .
1.4.Осигуряване, финансиране и строителство.
2.Изграждане на Завод за обработване и обезвреждане на битови
отпадъци.
Действия:
2.1Проучване на подходяща технология.
2.2Осигуряване на подходящ терен.
2,3 Изготвяне на проектна документация.
2.4Реализация на проекта.
Община Пловдив на този етап не разполага със средства за самостоятелно
изграждане на подобно предприятие .Ето защо е необходимо
сътрудничество с подходящи партньори В т.ч.и чуждестранни, със съседни общини и МОСВ.
З.Довършване строителството на депото за ТБО в землището на
с.Цалапица, преустановяване експлоатацията му и рекултивация.
4.Подобряване на организацията на дейностите по чистотата -
сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на обществените
територии в Община Пловдив.
Действия:
4.1.Изготвяне на проект.
4.2Поетапно въвеждане на разделно събиране на отпадъците.
4,З.Провеждане на конкурс и възлагане на дейностите по чистотата с прилагане на нови изисквания.
4.4Създаване на смесено дружество с чуждестранен партньор.
4.5 .Уточняване на прилежащите площи на организации, фирми, предприятия,
Жилищни сгради,и организиране на собственици и ползва тели в поддържане на чистотата 6 тях.
4.6.Почистване на нерегламентирани замърсявания и недопускане образуването на нови.
4.7.Изготвяне на Наредба за организация и Контрол по управление на строителните отпадъци.
4.8,Създаване на възможности за граждански контрол на дейностите по чистотата.
5.Контрол върху движението и депонирането на опасни отпадъци
б.Изграждане /модернизация/ на инсталация за обезвреждане на болнични
отпадъци,
7,Поетапно разчистване на общински терени от извадени от употреба ,
изоставени автомобили,
8.Ангажиране на обществеността с екопроблемите :
Действия:
8.1 Постоянни контакти с населението .
8.2.Сътрудничество с НПО, академични и бизнес-среди, медици.
8.3Проеждане на конференции , семинари, лектории и др.
8.4Разпространение на печатни материали с екологична насоченост.

Води.
Нормативна база.
- Закон за водите.
- Директиви 91/271/ - Дял на водите третирани в ПСОВ.
- Директива 98/83 - За физико-химични и биологични показатели на питейни води.
- Наредба N 7/1986 - За състав на повърхностните води.
- Директива 91/676 - За опазване на Водите от замърсяване с нитрати от стопански произход,
-Директива 91/61 - Интегрирано предотвратяване и контрол „на замърсяванията на Водите.
- Директива 75/440 - Качества на повърхностните води, предназначени за питейно битови цели.
- Директива 76/464 - Замърсяване на водите с опасни вещества.
- Директива 80/778 - Качества на Водите за питейно - битови цели.
Съществуващо положение.
Състоянието на водите е в зависимост основно от състоянието на отделните отрасли на промишлеността, селското стопанство, нивото на развитие на инженерната инфраструктура и технологиите на пречистване.Опазване чистотата на водите е първостепенна задача, осигуряваща здравословно съществуване на човешкия индивид.
характерно за периода,обуславящ последните 10 години е лекото. подобряване Качеството на Водите в резултат на редуциране и спиране на някои производства, както и на взетите екологични мерки.
Повърхностни води.
Физикохимичния анализ на повърхностните води е извършен на проби, Взети от р. Марица. Една кратка интерпретация на анализираните показатели сочи,че получените данни за периода 1999 г. - 2000 г.се стабилизират до нива напълно приемливи за нормите на повърхностни води за водоприемник II Категория.
Замърсители на Водите на р .Марица са както зауствания, намиращи се извън територията на Община Пловдив(Стамболийски,Пазарджик),така и замърсители произтичащи от Пловдив(отпадните води от Северна градска част).
Подземни води.
Анализът на подземни води показва стабилизация на данните В нормите
на Вода за пиенепо БДС 2323 - 83.3а поддържане на тези показатели е необходим строг Контрол върху Водите зауствани в подземни хоризонти и изгребни ями. Контрол по съхранеше на отпадъците и и изправноста на канализационната система.
Следва да се има предвид, че с изключение на Пловдив, в областта няма друго населено място, което депонира отпадъците си с падежна изолация и предпазни мерки. Състоянието на р. Марица също оказва влияние върху чистотата на подпочвените води в района на Пловдив.Анализът на водите от Кладенците за водочерпене показва наличие,макар и в минимални Количества на нитрати и манган.
Питейна вода
водоснабдяването на Община Пловдив се осъществява от четири броя помпени станции, разположени в терасата на р. Марица и пречиствателна станция за питейни водиХрабрино на река Тъмръшка.Съставът на питейната вода за град Пловдив след дезинфекция и пречистване отговаря по БДС 2523-83 Вода за пиене по всички показатели. Проблематичен замърсител на питейната вода се явява манганът БДС допустимата норма е 0,1mg.До 1977 г,наличие на такъв не е установен, но след боба се Констатира в отделни Кладенци за водочерпене. Ако трябва да резюмираме с едно изречеше - за сега питейната Вода е в границите по БДС и е годна за пиене,но на подземните води като перспективен Водоизточник , следва да се гледа с известни резерви. Ето защо добро решение е реализацията ш проекта за водоснабдяване от каскадна Въча.
Отпадни води.
В Община Пловдив функционират локални станции за пречистване на отпадни води и градска пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ)Последната работи с дебит 1,6-1,8 Куб.м за секунда, като обхваща около 2/3 от отдадените води на гр.Пловдив. Не преминали през пречиствателната станция остават отдадените води от Северната градска част с дебит от 0,8 - 1 Куб.м за секунда. В момента се изгражда Северен обходен колектор за отвеждане на отдадените води от северната градска част през река Марица до ГПСОВ с пусков срок април 2002г.
Приоритети
- Недопускане влошаване Качествата на водите предназначени за пиене от вече реално съществуващото състояние
- Осигуряване на бактериално безопасна вода за населението
- Предотвратяване замърсяването на водите с опасни вещества
- Наблюдение и Контрол на Качествата на повърхностните и подземни води, съгласно регламентираните от ЕС Критерии и методи.
Действия:
-Реконструкция, модернизация и разширение II етап на ПСОВ - Пловдив. -Завършване строителството на северен обходен канал и съоръжение за прехвърляне на отпадъчни Води през р. Марица.
-Реконструкция на канализационната и водопроводната система на гр. Пловдив, както и изграждане на такава В районите , в които все още липсва.

Шумова характеристика.
Нормативна база.
- Хигиенни норми N 0-64.
- Наредба N6 16/77
Съществуващо положение.
От данни за нивото на шума,измерено на 43 пункта на територията на Общината, съответно за 1999 и 2000 г. се Вижда слабо увеличение на нивото на шума при някои от пунктовете, при други слабо намаление. Общата тенденция е за стабилизиране нивото на шума във високи граници. Източници на шум се явяват :
- транспорта
- промишлеността
- строителство и ремонт.
Приоритети и действия.
За намаляване нивото на шума приоритетно значение имат действията по:
- оптимизиране на уличното движение
- подобряване качеството на пътните настилки
- изграждането на шумозащитни пояси, където това е възможно
- контрол въз основа на съществувалата нормативна база.


Атмосферен въздух.
Нормативна база.
Нормативните актове,регламентиращи дейностите по опазване чистотата на атмосферния въздух са :
- Закон за опазване на околната среда (ЗООС),В сила от 1991 г,във връзва
със ЗООС е обнародвана Наредба N 2 от 19.02.1998г. за норми за допустими
емисии (концентрации в отпадъчните газове) на вещества изпускани в
атмосферата от недвижими източници.
- Закон за чистотата на атмосферния Въздух (ЗЧАВ), в сила от 1996 г. във
връзка със ЗЧАВ са обнародвани :
Наредба N 1 от 13.02,1998 г. за условията и реда за утвърждаване на
Временни норми за емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от неподвижни действащи обекти.
Наредба N 3 от 25.02.1998г. за условията и реда за утвърждаване на
бременни норми за емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния
Въздух от неподвижни действащи обекти.
Наредба N 7 от 03.05 1999 г. за оценка и управление качеството на
атмосферния въздух (КАБ).
Наредба N 8 от 03.05.1999 г. за норми за озон 6 атмосферния Въздух.
Наредба N 9 от 03.05.1999 г. за норми на серен диоксид, азотен диоксид, финни
прахови частици и олово в атмосферния въздух.
Наредба N 14 от 23.09.1997 г.за норми на пределно допустими концентрации
на Вредни вещества в атмосферния Въздух на населени места.
Наредба N 15 от 29.07.1999 г. за норми на допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и прахообразни
Вещества, изпускани В атмосферния въздух от нови големи горивни
инсталации (ГГИ).
Наредба N 17 от 02.11.1999 г. за норми за съдържание в горивата на
олово, сяра и други вредни за околната среда вещества.
Постановление N 254 от 30.12.1999 г. за контрол и управление на
Веществата които нарушават озоновия слой. Наредба за осъществяване на Контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой.
II.Фактическо състояние.
1.Емисии.
Основете източници на замърсяване на атмосферния въздух за гр.Пловдив са производствените предприятия, комунално - битовия сектор и пътния
транспорт.
Промишлените предприятия са източник на серен двуокис, азотен
окис, въглеводороди и летливи органични съединения.Замърсители на територията на гр.Пловдив са ДружбаАД, КаменицаАД, Пулпудева и Силикаткомерс .Влияние върху Въздушния басейн на гр.Пловдив оказват КЦМ и Целхарт -Стамболийски.
Нискокачествените горива използвани в домакинствата и някои
предприятията сериозен замърсител с локално значение, по отношение емигрирането на поли ароматни въглеводороди.
Значителна част от емисиите на тежки метали(олово, кадмии) и серен двуокис се дължат на изгарянето на течни горива (високо сернист мазут) В малки горивни инсталации на локални отоплителни централи .Пример в това
отношение са Каменица АД, РодинаАД , Пловдивска консерваООД, Пулпудева.
Продължаващата масова употреба на олово - съдържащ бензин, в съчетание с разрастването и физическото остаряване на автомобилния парк, допринася значително за замърсяването на атмосферния въздух с олово,азотни окиси и
летливи органични съединения(ЛОС).
2.Качество на атмосферния въздух.
Контролът върху качеството на атмосферния Въздух на територията на Община Пловдив се осъществява чрез ежедневни пробонабирания в четири
стационарни Контролно - измервателни пункта, които са част от
Националната мрежа за мониторинг, изградена към МОСВ. С оглед по-пълно обхващане на градската територия и получаване на информация в реално време е необходимо да се извърши модернизация на системата за замерване.
Положителен момент от подетите общински инициативи в ТОВА
отношение е проекта за изграждане на Автоматична система за Контрол на атмосферния Въздух В съчетание с Географска информационна система, което би позволило извършване на Контрол в реално Време и прогнозиране динамиката при разсейване на емисиите от един до три дни
предварително.
Основните показатели характеризиращи качеството на атмосферния
Въздух в приземния слой са - прах, серен двуокис, азотен двуокис и оловни
аерозоли.Освен за тези показатели В Контролно - измервателните пунктове на територията на гр.Пловдив се извършва наблюдение за концентрации на
- сероводород, амоняк,фенол,кадмий,въглероден окис,озон,метан и общи 6ъглевоодороди,
Общ прах.
Средногодишните Концентрации за периода 1995,1999 г.бележат нива около
пределно допустимата концентрация(ПДК), като в някои пунктове
(РИОСВ,бл.Гигант) е регистрирано инцидентно завещаване през летните месеци .Причина за това-са някои инфраструктурни особености, началото на незалепени тревни площи и недостатъчното измиване на пътните петна.
Серен двуокис.
Тенденцията е kъм стабилизиране на средногодишните концентрации ш серен двуокис във въздуха около и над ГЩК.Известно завишаване на нивата се наблюдава през зимните месеци, което е свързано с използването на твърди горива в битовия сектор на високо серният мазут в никои локални пирови централи. Във връзка с това Община Пловдив започва реализирането на проекта за преминаване на ТЕЦ и ОЦ на газово гориво.
Азотен двуокис.
Средногодишните нива на азотен двуокис покриваш голям спектър - от Концентрации не застрашаващи здравето ,до Концентрации около и над ПДК. Най - високи нива са измерени на оживени пътни кръстовища. В тази връзка е предприето :
- изграждане на АСРУД(Автоматична система за регулиране и управление на движението)финансирано от ОбфООС. Такава система дава възможност за бърза реакция, в съответствие с моментното състояние на транспортния поток и осигуряване на т.нар.зелена вълна.
Оловни аерозоли.
Наблюдава се тенденция към понижаване на годишните Концентрации на
оловни аерозоли, което до известна степен е резултат от започналото по
масово използване на без оловен бензин, газ пропан - бутан и аналитични
уредби от автомобилния транспорт.
Кадмий.
Контролиран е в района на Асеновград, с.Куклен ,с.Долни Воден и
гр.Пловдив. В четирите населени места са измерени Концентрации
превишаващи средногодишната норма. Висок е процента на дните, В Които са измерени нива над ПДК ср.дневни за Пловдив (пункт бл.Гигант) - 25 %.
Ш.Приоритети.
• Предотвратяване и намаляване на дробния риск,от атмосферно
замърсяване, чрез свеждане нивото на замърсителите в населените
места до нивата, препоръчани от СЗО за европейския регион.
Създаване на необходими условия за използване на най-добрите
технологии В промишлеността.Провеждане на самоконтрол и
информиране от страна на осъществяващите производствени дейности
с отделяне на вредни вещества в атмосферния въздух.
• Усъвършенстване на системата за Контрол на Качеството на
атмосферния въздух на територията на Община Пло8диВ,чрез
Въвеждане на система за монитори на суспендирани частици.
• Разширяване на информационната база данни за основните емисии от
стационарни и подвижни източници (с особено внимание Към МПС),
интегрираща здравни показатели и показатели за състоянието на
атмосферния въздух, като основа за вземане на управленски решения.
• Прекратяване дистрибуцията и употребата на оловни бензини до 31.12.2003 г. В изпълнение на приетата през 1998 г. Програма на правителството.
• Увеличаване делът на природния газ и преминаване на ниско сернисти Вносни Въглища от потребителите.
• Разширяване на газоснабдяването на битови и промишлени консуматори -изграждане на необходимата инфраструктура

Управление на зелената система
1. Нормативна база:
1. Международно природозащитно законодателство : Р.България е страна по следните Конвенции :
• Конвенция за биологичното разнообразие , ратифицирана 1996 г.
• Конвенция по влажните зони с международно значение / Рамсарска /, подписана през 1974 г.
• Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство , подписана през 1975 г.
• Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания , ратифицирана 1991 г.
2. Национално законодателство :
Закон за опазване на околната среда-ЗООС ( посл. изменение от 04.04.2000 г. )
Закон за защита на природата -ЗЗП и Правилник за прилагане на ЗЗП ( посл. изменение от 07.04.2000 г.)
Закон за защитените територии - ЗЗТ ( приет през 1998 г. )
Наредба за разработване па планове за управление на защитени територии ( обн. в ДВ , бр. 13 / 15.03.2000 г. )
Закон за защита на растенията ( обн. ДВ ,бр. 91 / 10.10.1 997 г. )
Закон за устройство на територията - ЗУТ (ДВ, бр.1 от 02.01. 2001 г., в сила от 31.03.2001 г. ), Правилник за прилагането му.
Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство ( посл.изм. от 20.01.1998 г. )
Наредба №1 на МТРС за опазване на озеленените площи и декоративната растителност ( 10.03.1993 г. )
Наредба № 6 на МТРС за държавно приемане и разрешаване ползването на строежите в Р. България ( 23.07. 1999 г. )
Наредба № 21 на МЗ за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на
гробищни паркове ( гробища ) и погребване и пренасяне на покойниците ( поел. изм. от 23.07.1993 г. )
Закон за опазване на селскостопанското имущество - ЗОСИ ( поел. изм. от 29.01. 1998 г. ). Наредба № 1 за опазване на селскостопанското имуществено .
У казания на НУ Г за отсичане на единични дървета извън държавния горски фонд.
Наредбата за базисните пазарни цени на трайните насаждения (ДВ.
бр.65/1991г.. изм. с Постановление № 272 на МС от 18.12.2000г. За изменение на Наредбата за базисните пазарни цени на трайните насаждения, ДВ. бр.107 от 28.12.2000г.)
3. Местно законодателство :
Наредба № 1 на Община Пловдив за поддържане и опазване на обществения ред , чистотата и общественото имущество на територията на Община Пловдив
( приета с Решение № 156 , взето с протокол № 17 / 18.05.2000 г. на ОбС - Пловдив )
Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пловдив чл. 12.
II. Фактическо състояние:
Общата площ на зелената система п гр. Пловдив е около 9300 дка. , от които близо 400 дка. са неусвоени терени, предназначени за озеленяване . Елементите на зелената система са едни от основните градоустройствени и разнообразяващи високо урбанизираната градска среда и заемат съответното място в Генералния план на града .
Към момента зелените площи в Община Пловдив се поддържат и стопанисват от ОП Градини и паркове с основна дейност - поддържане на градини н паркове , улични насаждения , лесопарковете , озеленяването на хълмовете и зоопарка ; помощна дейност - производство за нуждите на Общината на цветя и цветни разсади ( Цветопроизводна база ) , производство на декоративен посадъчен материал ( Декоративен разсадник ) , растителна защита , ремонтни дейности , автотранспорт и механизация ; обслужващи дейности - складова база и охрана . Контролните и координиращи функции се осъществяват от районните отдели Екология ( в 6-те районни отдели - от специалистите по озеленяване ) и от специалист в отдел Екология и околна среда към Община Пловдив . Охраната и санкционирането на нарушители се осъществява съвместно от районните специалисти ( инспектори ) , Общинска Полиция -Пловдив и РПУ на МВР .
III. Основни цели:
Конкретните цели произтичат от националните приоритети , задълженията по подписаните н ратифицирани от България глобални и регионални конвенции и протоколи към тях и от изпълнението на задълженията на общинските органи и структури , произтичащи от националното и местно законодателство . а те са:
• подобряване състоянието на околната среда в условията на големия град
• намаляване риска за човешкото здраве при живот във
високоурбанзирана среда
• хармонично изграждане на града с максимално участие на елементи, допринасящи екологизирането на градската среда .
IV. Приоритети:
1.Изборът на приоритетите се основава на следните основни критерии :
1.1.изпълнение на задълженията на страната , възникнали по силата на международни споразумения и договори :
1.2.изпълнение на задълженията на Община Пловдив . възникнали по силата на посоченото в т. 1 . националното и местно законодателство ;
1.3.степен на неприкосновеност на природните дадености н построеното до момента като елементи на зелената система ;
1.4.обществена значимост на обектите ;
1.5.структура , качество , естетичен вид и площ на отделните обекти и на системата като цяло ;
1.6.информираност на населението по проблемите . свързани с даден обект и зелената система като цяло ;
1.7.ниво на екологичното възпитание и образование у населението на Общината;
1.8.степен на сътрудничество между националните и общинските структури. научни среди , медии, неправителствения сектор , международни организации.
потенциални инвеститори и гражданството за изпълнение на приоритетите:
Младежки хълм ( площ - 361,671 дка. , н.в.-284,4 м. , 880 дървета , 1640 храста ) :
~ характерна растителност : копривка , акация , зърнастец , див рожков , дъб, четинеста звъника, подуточашково клинавче, румелийска жълтуга .
~ характерен животински свят : присмехулник, чухал , горска ушата сова . кос, синигер , щиглец , сврака , врана и др.
1.2.Реализирани мерки по поддържане н опазване :
~ растителността се поддържа от звената на ОП Градини и паркове\ ( по 1 бригада на всеки хълм ) ;
~ изградена е алейна мрежа ;
~ изградена мрежа за осветление ;
~ изградени поливни съоръжения ;
~ наличие на паркови елементи :пейки, детски съоръжения, пясъчници, питейни фонтанки ;
~ на подстъпите към всеки хълм са разстановани обозначителни табели , конто съдържат информация за статута им , биоразнообразието и задълженията на посетителите по опазването му ;
~ извършено е проучване за предупредителни н укрепителни мероприятия на опасните места по трите хълма .
Поради липса на достатъчни Финансови средства за поддържане и опазване, състоянието на парковите елементи и растителността по хълмовете е силно влошено.
* Приоритетни специфични мерки за достигане на целта:
~ постигане на конструктивен диалог в работата между общинските структури и други институции и организации от правителствения и неправнтелствения сектор с цел съвместни усилия за постигане на целта ; ~ изготвяне . съгласуване и приемане на План за управление на 3-те ПЗ ;
~ осигуряване на ефективна охрана ;
~ гъвкава политика за осигуряване финансирането па консервационните
дейности .
2. Поречието на река Марица :
Основни цели : възстановяване на речната екосистема , създаване на условия за отдих . познавателен туризъм и природозащитно образование .
*Фактическо състояние :
2.1. Биоразнообразие :
~ характерна растителност : състои се основно от представители , образуващи т.нар. незоналнн формации , характерни за територията на Южна България ( напр. , върби . елши . тополи/ бала и черна / , бряст . дръжкоцветен дъб . източен чинар , див бадем . зайча сянка , дива тиква . див коноп и др. ) . богати на увивни растения ( напр., дива лоза , повет , бръшлян и др. ) . редки видове растения ( водна лилия , блатно кокиче , перуника и др. ) :
~ характерен животински свят : десетки видове пойни птици . дъждосвирцови . рибарки , патици , голям и малък ястреб . малък орел , лястовица , пчелояди . земеродно рибарче , воден бик . гривеста , малка бяла и нощна чапли , малък корморан ( световно застрашен от изчезване вид ) . маришка бабушка , видра , сухоземни и водни костенурки .
Изброеното богато разнообразие на флората н фауната на територията определят нейната уникалност и високият и природозащитен статус .
* Приоритетни специфични мерки зa постигане на целите :
~ постигане на конструктивен диалог в работата между общинските структури и други институции и организации от правителствения и неправителствения сектор с цел съвместни усилия за постигане на целта ;
~ разработване и въвеждане на нова политика за информиране на обществеността за значението на крайречните екосистеми ;
~ гъвкава политика за осигуряване финансирането на консервационните дейности ;
~ осигуряване на ефективна охрана ;
~ конкретна мярка - реализиране на проект за създаване на Екологичен парк Марица в района между гр. Пловдив и острова до с. Виница ( площта на парка в границите на Община Пловдив е ок. 250 дка. ), съвместно с Регионалната служба по заетостта - гр. Пловдив , Федерация на природозащитни сдружения Зелени Балкани , КНСБ , Общините Марица и Садово .
VI. Инструменти за реализация на стратегията :
1. Разработване на местни подзаконови нормативни документи :
Необходимостта и приоритетността от разработването произтича от
изискванията на законодателството и от самата същност на структурирането на местното самоуправление , а също и от необходимостта от осигуряване на ресурси и условия за практическото изпълнение на законодателството .
• В ход е изготвянето и приемането от ОбС - Пловдив собствена Тарифа за оценяване па декоративна паркова и улична растителност на
територията на Община Пловдив
• Изготвяне на Картотека на декоративната ресна и храстова
растителност в имоти на физически и юридически лица
• Разработване и приемане на Правилник за дейността на специализирано звено или структура за охрана на озеленени обекти.
2. Разработване на конкретни програми :
• Проекти и програми за ново зелено строителство .
• План-програма за освобождаване на зелените площи от незаконни
съоръжения.
• Програма за подобряване дейността, ефективността на работа и
финансирането на звената на ОП Градини и паркове : Цветопроизводна
база и Декоративен разсадник .
• Създаване на звено Растителна зашита към ОП Градини и паркове и разработка на план за дейността и финансирането му .
3. Институционално укрепване :
Развитието на институциите и административния капацитет е важна предпоставка за прилагане на законодателството . То следва да бъде обезпечено в няколко посоки :
• оптимизиране и ясно разграничение на функциите на съществуващите
административни структури по прилагане на законодателството и
изграждане на нови ;
• засилване и подобряване координацията между централните и регионални ведомства и общините :
• обучение на служителите на общинските структури , имащи отношение към
ООС и зелената система в частност по прилагане изискванията на новото екологично законодателство и разработването на проекти и програми ;
1.9.степен н възможности за финансово обезпечаване на изпълнението на приоритетите.
2.Посочените критерии формират работата на Община Пловдив по управление на Зелената система в следните приоритетни области със съответните действия за реализирането им :
2.1. опазване на естествените и построените до момента озеленени площи - ще се постигне чрез:
~ паспортизация и категоризация на зелените площи на гр. Пловдив;
~ определяне на прилежащите територии и възлагане на поддържането им
съгласно изискванията на Наредба № 1 на Община Пловдив ;
~ създаване на звено Растителна защита към ОП Градини и паркове с необходимата и отговаряща на изискванията техническа и финансова обезпеченост;
~ освобождаване на зелените площи от незаконни съоръжения ( временни и постоянни ) и недопускане на появата на нови такива ;
~ създаване на специализирано звено или структура за опазване на озеленени обекти с общоградско значение и повишаване ефективността на работата по санкциониране на нарушителите;
2.2. увеличаване площта на озеленените пространства - ще се постигне чрез:
~ подобряване дейността и ефективността на работа на ОП Градини и паркове и особено на звената : Цветопроизводна база и Декоративен разсадник;
~ ежегодни залесителни мероприятия в 6-те района на града ( засаждане на над 1200 бр. дървесна и над 10 000 бр. храстова растителност годишно );.
~ превръщане на парк Родопи в част от зелената система на Община Пловдив и любимо място на гражданите на града за отдих и рекреацня ;
изграждане на посетителски център за информация , екологично образование и срещи с екологична насоченост; .
- ново зелено строителство върху свободни и неусвоени терени ;
2.3. подобряване структурата и качеството на зелената система - ще се постигне чрез:
~ провеждане на търгове за изпълнители на дейности по поддържане на зелените площи с цел постигане на ефективност при изпълнение на конкретните манипулации, покриване на конкретни икономически и професионални изисквания и инвестиционни задължения ;
~ системност в провеждането на основните дейности по поддържане на зелената система : нови засаждания , зацветяване , поддръжка на фитосанитарното състояние на дървесната растителност , коситба , поливане, растителна защита и т.н. ;
~ частична реконструкция н възстановяване наличните елементи от парковия дизайн в Цар Снмеоновата градина , Градската градина , по-крупните квартални градини в б-те района на града ;
~ извеждане на санитарни сечи н залесителни мероприятия в лесопарковете :
Лаута, Отдих и култура , остров Адата , парк Герена ;
-превръщане на територията на бившата Ботаническа градина в районен парк;
~ проектиране и изграждане на нова Ботаническа градина в границите на парк Отдих и култура, функионално свързана със зоологическата градина;
~ реконструкция на зелените площи по двата бряга на р. Марица в чертите на града ;
2.4. привличане на инвестиции - ще се осъществи чрез реализация на заложените в предишните точки дейности ( реконструкции, ново строителство, провеждане на търгове);
2.5. оптимизиране на взаимодействието между институциите, имащи отношение към проблемите на зелената система - ще се постигне чрез:
~ изготвяне и осъществяване на съвместни проекти ;
~ учредяване и съвместна работа в експертен съвет по озеленяване, в които да членуват представители на : Община Пловдив, РУГ-Пловдив, ВУЗ, Научно-технически дружества, Съюзи и други правителствени и неправителствени организации, ангажирани с решаване на проблемите на ООС и озеленяването;
~ съвместна работа по решаване на текущи проблеми по управление на зелената система чрез сформиране и провеждане на разширени състави на комисии, обществени обсъждания, дискусии, изготвяне на становища, експертизи, доклади и др.
2.6. екологично образование и възпитание - действията за реализиране на тази приоритетна област:
~ организиране на кръгли маси , конференции , семинари, изложби, участие в телевизионни предавания и други мероприятия за популяризиране и набелязване на мерки по ООС и озеленените пространства ;
~ издаване и разпространение на брошури и други печатни издания , популяризиращи мерките, изискванията и начините за опазване на ОС и образоващи гражданите в областта на ООС .
V. Подсектор ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ:
В границите на Община Пловдив се намират следните природни територии . подлежащи на защита : Природните Забележителности - хълм Бунарджик , Данов хълм , Младежки хълм и естествената растителност по поречието на р. Марица.
1. Пловдивските хълмове ( обявени за ПЗ със Заповед № РД - 466 / 22.12.1995 г. на Министъра на околната среда и водите на основание чл. 18 и чл. 22 от ЗЗП с цел запазване на ландшафта и биоразнообразието на уникални геоморфоложки образования ) .
Основна цел : съхраняване , укрепване и възстановяване чрез формиране и провеждане на адекватна консервационна политика .
* Фактическо състояние :
1.1. Биоразнообразис :
Хълм Бунарджик ( площ - 219,573 дка. ; н.в. 263.27 м. , ок. 1000 бр. дървета , 2500 бр. храсти ):
~ характерна растителност : копривка , акация , див рожков . дъб .пистация. жасмин и др.
~ характерен животински свят : чухал , кос , синигер . щиглец .сврака, врана и др.
Данов хълм ( площ - 52,808 дка., н.в. 220,7 м. , 813 дървета .2150 храста):
~ характерна растителност : копривка , акация , чинар , бряст . плюскач, див рожков ,смрадлика.пистация, жасмин и др.
~ характерен животински свят : чухал , горска ушата сова . присмехулник, коприварчета, кос.синигер , щиглец , сврака , врана и др.
• въвеждане на нови информационни системи и подобряване материалната база на управленските и изпълнителните структури по поддържане на зелената система и ООС въобще .
5. Информиране н привличане на обществеността, НПО, научни среди н др. за решаване проблемите на ООС :
• Подобряване и разширяване на условията за участие на НПО в процеса на вземане на управленски решения : в процеса на подготвяне и одобряване на планове за управление , общинските програми и проекти , местни нормативни документи , набелязване на конкретни действия по реализация на секторната стратегия и т.н.
• Провеждане на информационни кампании и издаване на подходящи печатни материали .
• Регулярни срещи под различни форми между представителите на общината , медиите , НПО , професионални сдружения , научни среди за обсъждане и вземане на съвместни решения за постигнатите конкретни резултати и
предстоящи дейности за изпълнение на заложените секторни цели .
• Издаване на специализирани информационни печатни издания .

назад