Приоритети
Начало  Приоритети
 
 
План за устойчиво развитие на Община Пловдив в периода 2001 - 2006 г

Р Е Ш Е Н И Е № 104 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 26. 04. 2001 г.
О Т Н О С Н О : Приемане на план за устойчиво развитие на Община Пловдив за периода 2001 - 2006 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА : Д-р Иван Чомаков - Кмет на Община Пловдив На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет - Пловдив
Р Е Ш И :
1. Приема План за устойчиво развитие на Община Пловдив в периода 2001 - 2006 г., съгласно приложението.
2. Възлага на Кмета на Община Пловдив да организира изпълнението на приетия план.
Общински съвет - Пловдив

назад