Приоритети
Начало  Приоритети
 
 
Туризъм

РЕШЕНИЕ № 203 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ 12 ОТ 25.04.2002 г.
ОТНОСНО: Приемане на Общински план за развитието на туризма в Община Пловдив
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Сомов - общински съветник
На основание чл. 21. ал.1, м 12 от ЗМСМА във връзка с чл.9 от Закона за туризма, Общински съвет - Пловдив
РЕШИ:
1. Приема Общински план за развитие на туризма на Община Пловдив съгласно прилогението.
2. Бъзлагане на Кмета Община Пловдив да създаде необходимата организация за изпълнението на Плана за развитието на туризма на Община Пловдив.
Общински съвет - Пловдив

назад