Приоритети
Начало  Приоритети
 
 
СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА 2004 – 2007 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ
ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА В ОБЩИНА  ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА 2004 – 2007 ГОДИНА

България е една от страните, подписала Европейската конвенция по правата на човека, Meждународния пакет за икономическите, социалните и културните права, Международната конвенция на ООН за премахване на всички форми на расова дискриминация.

Правителството на Република България разработи и прие “Рамкова програма за равноправна интеграция на ромите в българското общество” и “Правителствена програма за равноправна интеграция на малцинствата”. В стремежа си да върви към Европа страната ни ще продължи да ускорява процеса на равноправно участие на всички общности в процеса на  евроинтеграция .

Високият процент на безработица сред малцинствата, лошите жилищни условия в малцинствените квартали, високият процент на неграмотност, високата зависимост от социално подпомагане, бедността, лошото здравеопазване са фактори, които неминуемо влияят върху повишаване маргинализирането и в крайна сметка до сегрегирането на тази общност от хора.  Това се дължи на дългото натрупване на различни фактори, които в крайна сметка са довели до влошаване на условията им на живот и  социална неравнопоставеност.

В контекста на присъединяването на България в ЕС и формирането на активно гражданско общество от голямо значение е степента и нивото на гражданско участие във формирането на местните политики при решаването на проблеми, които директно засягат определен кръг от хора, в частност малцинствените общности.

Проблемите в национален мащаб, които характеризират малцинствата и в най-голяма степен  ромското население, важат в пълна сила за гр. Пловдив като втори по големина град с население 338 224 жители според последното преброяване на населението.

Според резултатите от преброяването на населението към 01.03.2001г. общият брой на ромското население е 5194, а на турското-22493. Показателно е разпределението по възрастови групи, като при ромите най-голям е броят на лицата в границите от 10 до 14 и от 15 до 19 години, а при турците от 10-14, 15-19 и 20-25 години. Това означава че в следващите години тези групи ще са в трудоспособна възраст и е важно нивото на тяхното образование и квалификация да бъде конкурентно- способно на новите условия на пазара на труда. 

Хората от малцинствата живеят в обособени квартали, които се характеризират с лоша инфраструктура, наличие на незаконно строителство, бедност, ниска степен на образование, отпадане на децата от училище, ниска степен на здравно обслужване, висока безработица като в Столипиново тя надхвърля неколкократно средното ниво за града, която  e 7,7%  за първото тримесечие  на 2004 г. 

Фактор за капсулиране на малцинствените общности е  неграмотността и слабото владеене на български език, породена от ранното отпадане от училище, липсата на завършено начално или основно образование. За учебната 2003/2004 г. общо в града са отпаднали 308 деца, като 158 от тях са отпаднали от училищата в кварталите със смесено население. Най-голям е броят на отпадналите деца е в ОУ “Пенчо Славейков” – 109 деца, като от тях 70 са поради слаб успех, 38 поради семейни причини и 1 заминало в чужбина.

По данни на Регионална служба по заетостта – Пловдив за първото тримесечие на 2004 г. в гр. Пловдив са регистрирани 12685 безработни, при икономически активно население 164219 души, от които регистрираните безработни във филиал “Столипиново” на Дирекция “Бюро по труда Тракия” са 5009 безработни при икономически активно население на р-н “Източен” – 25 778 души, което означава, че всеки втори безработен в гр. Пловдив, живее на територията на р-н “Източен”. Нивото на безработица за района за м. март достига  19,4 % .

По данни на Дирекция “Социално подпомагане” за първото полугодие на 2004 г. с месечни помощи по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане са подпомагани всеки месец 4 977 семейства в града, от които 2691 семейства от р-н “Източен”. Това показва висока зависимост на населението в района от системата на социалното подпомагане.

По данни на Териториално статистическо бюро Пловдив от 5194 самоопределили се като роми в гр. Пловдив , 128  са   с придобита група инвалидност, а от 22493 души, самоопределили се като турци, 689 са с група инвалидност, което надхвърля средното равнище на инвалидизирани граждани за града.

Друг проблем е високото ниво на престъпността, където преобладават кражбите и които допринасят за формирането на негативен образ в обществото.

Самите местни организации не са достатъчно развити и нямат достатъчно потенциал за да бъдат равностойни партньори на местната власт при решаването на проблемите на общностите им.

Това поражда необходимост от дългосрочно планиране действията на местната власт, която да съчетава държавната политика, международни национални програми, ресурсите на Общината и ангажирането на гражданското общество за  интегриране на малцинствата в нашия град. 

Настоящата стратегия се разработва за да систематизира и планира  работата на Община Пловдив за интеграция на малцинствата в града по пътя на баланса на  между принципа на интеграция на малцинствата в гражданското общество и принципа на защита на етническата,

религиозната и езикова идентичност. 

 

І. Цел на Стратегията

     Да подпомогне процеса на равноправното интегриране на малцинствата в гр. Пловдив, формирането на активно и отговорно  гражданско  поведение  в общността и да допринесе за изграждането на  демократично и сплотено общество в града ни.

 

Подцели:

1.     Да се създадат условия за по-бързо и по-пълно решаване на основните жизнени проблеми на хората от малцинствата;

2.     Да се изгради активно гражданско поведение, касаещо спазването на правата и задълженията на хората от малцинствата, като равноправна част от обществото ни;

3.     Да бъдат подпомогнати двустранните усилия на общността и обществото за доразвиване на демократичните му устои.

 

II.      Приоритети

         След обсъждане с представители на местна власт, граждански организации и представители на общностите в малцинствените райони се направи  внимателен анализ на ситуацията в община Пловдив въз основа, на  който се очертаха следните приоритети :

 

1. Повишаване нивото и качеството на образование сред децата и младите хора от малцинствата;

2. Здравеопазване и социални дейности;

3. Подобряване условията за живот и жилищна политика;

4.Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности;

5. Икономическо развитие и повишаване на доходите;

6. Обществен ред и сигурност.

7. Обществена подкрепа и присъствие в медиите.

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ

 

 1.     Повишаване нивото и качеството на образование сред децата и младите хора от малцинствата.

Ø   По-пълно обхващане в подготвителен клас на децата, които не владеят български език и нямат училищна готовност;

Ø   Въвеждане на длъжността помощник – учители от етносите в подготвителния клас;

Ø   Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата чрез изготвяне на програми за децата, застрашени от отпадане;

Ø  Изработване на програма за десегрегация за “сегрегираните училища”;

Ø  Осигуряване на учебни помагала и учебници за социално слабите ученици от 2 до 8 клас и създаване на училищен библиотечен фонд, чрез подкрепата на Националния съвет по етнически и демографски въпроси и др. донори и с активното участие на Училищните настоятелства;

Ø  Привличане на родителите в училищния живот чрез създаването на обществени съвети, училищни настоятелства и включването им в съвместни мероприятия – екскурзии, концерти, спортни срещи;

Ø   Проучване на интересите, проблемите на децата и вижданията относно бъдещето им;

Ø   Включване на деца в извънучилищни дейности – курсове, СИП, спортни занимания;

Ø   Развитие на проекти за преодоляване неграмотността сред младите хора;

Ø   Приложение на програми за професионална квалификация на младежите и трудова заетост;

Ø   Възстановяване и поддържане на спортните площадки в училищата  и в районите с малцинствени общности;

Ø   Създаване на спортни отбори към училищата и организиране на междуучилищни първенства.

 

2.     Здравеопазване и социални услуги

Ø    Повишаване на здравната и екологична култура чрез  лекции, беседи, листовки и брошури в часа на класния ръководител;

Ø     Включване на медиатори между общността и здравните работници;

Ø     Проучване на здравния статус на населението в малцинствените квартали и скринингови изследвания за определяне на процента на социално значимите заболявания;

Ø      Разработване на програми за превенция на социално значимите заболявания;

Ø      Разширяване обхвата на изследванията за рак на гърдата и др. онкологични заболявания на жени и включването на жени – медиатори от малцинствените общности;

Ø    Осигуряване на качествени социални услуги за хората с увреждания;

Ø    Разработване и прилагане на програми за семейно планиране и здравно образование за юноши и младежи;

Ø    Разработване и прилагане на програми за превенция на СПИН и болести предавани по полов път;

Ø     Разработване и прилагане на програми за превенция на употребата на наркотици;

Ø     Изграждане на Здравен център за превенция и здравно образование;

Ø     Поощряване дейностите на центровете на общността, организирани от местни НПО;

 

3. Подобряване на условията за живот и жилищна политика;

Ø     Подобряване на жизнената среда, чрез строителство на нови еднофамилни жилища и квартали по проект “Интеграция на етносите”;

Ø      Благоустрояване на алейни мрежи, зелени площи и детски площадки;

Ø      Подобряване състоянието на техническата инфраструктура, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари, реконструиране на Ви К мрежи;

 

4. Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности;

 

Ø      Да се изградят мултифункционални културни центрове в кварталите със смесено етническо население, включващи: библиотека, зала за репетиции, сцена, интернет зала и кинозала;

Ø     Организиране и провеждане на концерти, творчески срещи и прояви с изтъкнати творци от етносите;

Ø      Провеждане ежегодно на етно-фестивал в гр. Пловдив, съчетан с международните културни прояви в града;

Ø      Организиране и провеждане на празници /Байрам, Василица, Хъдърлез – Гергьовден, Невруз – празник на цветята/ извън рамките на кварталите с етническо население;

Ø      Издирване на талантливи деца от етносите и включването им в школи по изкуствата към училищата, културните центрове по квартали, Градски дом на културата и Центровете за детско творчество;

 

5. Икономическо развитие и повишаване на доходите;

Ø       Разработване на програми за квалификация и трудова заетост по програмите “Красива България”, “От социални грижи към осигуряване на заетост”, “Младежка заетост”, сезонна заетост и др.

Ø        Обучаване на младежи в професионални умения чрез стажуване и чиракуване;

Ø     Включване на местното население при реализацията на инфраструктурни  проекти, благоустрояване, озеленяване и детски площадки;

Ø      Изготвяне на проекти съвместно с НПО за икономическо развитие с оглед разкриване на работни места;

Ø      Стимулиране на икономическата инициатива сред хората от малцинствата за развиване на бизнес и производство;

Ø       Създаване на Център за предоставяне на безплатни трудово – правни консултации, запознаване с Кодекса на труда и безопасни условия на труд, придобиване на бизнес-умения, водене на счетоводство, бизнес консултации и обмен на информация;

Ø       Разработване на схеми за микрокредитиране на малък бизнес с участие на Общинска банка;

 

 

6. Обществен ред и сигурност.

Ø     Запознаване и разясняване на Наредба №1 и № 2 на Общински съвет – Пловдив;

Ø     Обучение на всички полицейски служители в кварталите за работа в междукултурна среда;

Ø     Превантивна работа на полицията и обществеността, съвместно планиране, работни срещи срещу разпространението на наркотици в кварталите със смесено население;

Ø      Изработване на програма за борба с наркоманиите и засилване на мерките за преодоляване разпространението на наркотици в кварталите;

Ø       Осигуряване на ефективно информиране на общността и особено на родителите по проблемите на наркоманията;

Ø     Изготвяне на програма за борба с проституцията и трафика на жени и деца;

Ø      Обучение по права на човека и права на детето в училище;

Ø       Усилване на дейността на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни деца в тези райони;

 

7. Обществена подкрепа и присъствие в медиите.

Ø     Да се стимулира политиката на медиите за реализиране  на специални програми с цел повишаване информираността на обществото за живота и добрите практики на общността, за формиране на положителен медиен образ на етноса;

Ø       Реализиране на образователна програма за правата и задълженията на общността, като равноправни граждани – листовки, дискусии, медийни продукти ;

Ø       Увеличаване присъствието на хора от малцинствата в медиите и да се подкрепят създаването на медийни продукти на майчин език;

Ø       Разработване на специализирани програми за обучение на лидери и специалисти от общността като медиатори;

Ø       Предприемане на лобистични  действия от страна на местни институции и НПО, чрез народните представители от Пловдив и региона и в партньорство с местната и държавна власт за законодателни промени на националната медийна политика за равнопоставяне на малцинствата в медиите;

Ø      Да се учреди Обществен съвет в Пловдив за формиране на политика и прилагане на настоящата стратегия.

 

ІV. Очаквани резултати

 

Изграждането на ефективно сътрудничество и партньорство между местните институции, малцинствените общности, нестопанските организации и лидери са гаранция за решаването на конкретни проблеми на населението и проактивни действия за реализиране на съвместни програми допринасящи за процеса на интеграция на малцинствата.

В края на периода на действие на стратегията очакваме:

 • Повишено качеството на образование в кварталите със смесено етническо население;
 • Намалели отпадналите от училище ученици с 20% ;
 • Повишена посещаемост на учебни занятия от учениците с 30% ;
 • Намалена неграмотността сред 18 – 25 годишните млади хора с 80% ;
 • Получена професионална квалификация от минимум 200 младежа;
 • Повишена здравна и екологична култура на учениците и младите хора в кварталите;
 • Подобрен достъп на бедните етнически малцинства в Пловдив до здравни услуги и намалена заболеваемост;
 • Изградени нови жилища, зелени площи и детски площадки;
 • Подобрено състоянието на техническата инфраструктура в кварталите;
 • Съхранена идентичност на малцинствените общности;
 • Намалена безработицата сред малцинствата с минимум 4%;
 • Силно ограничено разпространението на наркотици в кварталите и намалена проституцията;
 • Увеличено присъствие на хора от малцинствата в регионалните медии;
 • Утвърдена обществена структура за развитието на местната общност;

 

V. Участници в изпълнението на Стратегията:

 

Ø     ОБЩИНА ПЛОВДИВ

-         Сектор “Евроинтеграция”

-         Отдел “Социални дейности”

-         Отдел “Култура”

-         Отдел “Образование и наука”

-         Сектор “Здравеопазване”

-         Отдел “Протокол и връзки с обществеността”

-         Сектор “Техническа инфраструктура”

Ø     Дирекция “Социално подпомагане” – община Пловдив

Ø     Дирекция Бюро по труда “Пълдин”

Ø     Дирекция Бюро по труда “Тракия”

Ø     РДВР, РПУ,  Детска педагогическа стая;

Ø     Общинска комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни деца;

Ø     Регионален център по здравеопазване;

Ø     Неправителствени организации от Пловдив;

Ø     Директори на училища и преподаватели от учебните заведения;

 

VІ. Потенциални източници за финансиране:

 

Община Пловдив; Възобновена програма “Столипиново” в бюджет на Р България; Програма ФАР “Социална интеграция”; Програма ФАР “Урбанизация и социално развитие на регионите с малцинствено население”; Програма ФАР “Развитие на гражданско общество”; Програма ФАР “Улесняване на намирането на работа за младите” Програма на Европейската общност “Насърчителни мерки на Общността в сферата на заетостта”; Програма за ресоциализация на освободените от “Местата за лишаване от свобода” национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания; Програма ФАР “Учене през целия живот”; Програма ИСПА “Опазване на околната среда”, Хоризонталните програми на ЕС за България – “Леонардо да Винчи”, “Сократ”, “Медия плюс”, “Младеж”, “Култура”; Програма на ЕС – Брюксел “Демокрация и човешки права”; Отворени програми на ЕС за “Запазване на световното наследство”; Програми на Националния съвет по етнически и демографски въпроси към МС на Р. България; Социално инвестиционен фонд; Гаранционен фонд за микрокредитиране; Проект “Реформа за подобряване благосъстоянието на децата в България” на МСТП; Програми на ПУДОС на МОСВ; Национален фонд за опазване на околната среда; Национален фонд против бедствия и аварии; Програма “Занаятчийско обучение по дуалната система”; Световна банка – програми за опазване на околната среда”; ООН – Ню Йорк “Глобален фонд”; Световен фонд за подпомагане на ромите – 2005-20015 г.”; Американска агенция за международно развитие; Програма МАТРА на Холандското правителство; Програми на посолствата на Япония, САЩ, Кралство Испания, Великобритания и др. в България; Програма за местно социално и икономическо развитие на Канадското правителство; Споразумение за сътрудничество и развитие между правителствата на Фламандрия и Република България; Пакт за стабилност за Централна и Югоизточна Европа”; Европейска културна фондация; Обединени холандски фондации; Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа; Фондация “Крал Бодуен” – Белгия; Фондация “Уест минстър” – Великобритания; Фондация “Културконтакт” – Австрия; Програма “Рома” на Институти Сорос в Ню Йорк и Будапеща; Международен фонд ПАКИФ – Будапеща; Фондация “Немски народни университети”; Министерство на културата” – Франция; Фондация “Кеър – България”; Програма “Малки проекти” на Корпус на мира – София; Фондация “Мама Кеш” – Холандия”; Ромски програми на университета “Бирмингам” - Великобритания;  Асоциация на европейските градове - Брюксел; Фондация “Помощ за благотворителността в България”; Балкански фонд за демокрация” – Белград; Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа; Международен фонд “Пю” – САЩ; Фондация за регионално развитие “Чарлс Стюард Мот” – САЩ – със седалище Прага и др.

29.10.2004 г.

Пловдив

назад