Правилници
Начало  Местни власти  Общински съвет  Правилници
 
 
назад
ЗА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Приет с Решение № 325, взето с Протокол № 37 от 2 декември 1999 г., публ., Общински вестник, бр. 1 от януари 2000 г., изм. и доп. с Р. № 24,Пр. № 4 от 17 февруари 2000 г., Р. № 172, Пр. № 20 от 1 юни 2000 г., Р. № 132, Пр. № 11 от 26 април 2001 г., изм. с Р. № 214, Пр. № 13 от 22 май 2002 г., в сила от 22 май 2002 г., Р. № 278, Пр. № 16 от 4 юли 2002 г., Р. № 96, Пр. № 7 от 28 март 2003 г.

Г л а в а  п ъ р в а

        ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

        Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност,
функциите и числеността на персонала на община Пловдив и на неговите
организационни структури и административни звена.
        Чл. 2. (1) Община Пловдив е юридическо лице на бюджетна издръжка със
седалище Пловдив.
        (2) Администрацията е структурирана в дирекции, отдели и сектори в
община Пловдив и отдели и сектори в съответните райони - Централен,
Източен, Западен, Южен, Северен и Тракия, които подпомагат кмета на
общината и кметовете на районите при осъществяване на правомощията им,
осигуряват технически дейността им и извършват дейности по административното
обслужване на гражданите и юридическите лица.

        Г л а в а  в т о р а

        ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА, ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕТЕ
        НА ОБЩИНАТА, РАЙОННИТЕ КМЕТОВЕ, СЕКРЕТАРЯ
        И ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНАТА

        Р а з д е л  I

        Общи положения

        Чл. 3. (1) Кметът е орган на изпълнителната власт в общината, който
провежда общинската политика съобразно с решенията на Общинския съвет и
дадените му от закона правомощия.
        (2) Кметът на община Пловдив ръководи, координира и контролира
общинската администрация.
        (3) Заместник-кметовете подпомагат дейността на кмета по направления
съобразно с този правилник и конкретно възложените им от кмета функции.
        (4) Кметовете на райони изпълняват предвидените в закона функции по
чл. 46 от ЗМСМА, предвидените в други закони и делегираните им в изпълнение на
този правилник правомощия.
        (5) Секретарят на община Пловдив изпълнява предвидените в закона
функции по чл. 43 от ЗМСМА, както и делегираните му в този правилник
правомощия.
        (6) Главният архитект на община Пловдив упражнява ръководство и контрол
по цялостната дейност във връзка с устройството на територията на община
Пловдив, градоустройството, строителството, архитектурата, планирането на
благоустройствени мероприятия. В изпълнение на своите функции главният архитект
упражнява ръководство и контрол по отношение на главните архитекти и
специализираните служби на администрацията в районите.

        Р а з д е л  II

        Правомощия и компетентност на
        общинските органи за управление

        Чл. 4. (1) В негово отсъствие кметът на община Пловдив се замества от
посочен от него заместник-кмет. В заповедта може да се възложат и изключителни
правомощия, произтичащи от компетенциите на кмета, ако не противоречат на
закона.
        (2) Кметът на Община Пловдив може в изпълнение на своите функции, които
са от неговата обща компетентност по силата на закона да делегира изрично и
писмено отделни свои правомощия на заместник-кмета, на секретаря, на главния
архитект, ако това не противоречи на закона;
        (3) Кметът на община Пловдив осъществява функциите си, предвидени в
закона, като:
        1. внася в Общинския съвет - Пловдив, проекти за решения;
        2. изготвя и внася проекта за общински бюджет и организира неговото
изпълнение;
        3. представлява община Пловдив пред физически, юридически лица и пред
съда;
        4. упражнява правомощията на работодател;
        5. упражнява правомощията на административно наказващ орган;
        6. организира изпълнението на решенията на Общинския съвет;
        7. упражнява правомощията на втора инстанция в административния процес
по отношение на актовете, действията и отказите на кметовете на райони;
        8. организира и провежда търгове и конкурси за определяне на
инвеститори за строителство на общински имоти след решение на Общинския съвет.
        9. организира и провежда търгове за общинско имущество, невключено в
капитала на общински фирми и дружества, по списък и условия, утвърдени от
Общинския съвет;
        10. упражнява правата на обикновено управление на общинско недвижимо
имущество, невключено в капитала на общински фирми, дружества и предприятия;
        11. отстъпва право на строеж на физически и юридически лица върху
общински парцел по ред и условия, утвърдени от Общинския съвет;
        12. отстъпва право на строеж на физически и юридически лица,
собственици на маломерни имоти, упълномерени по регулация в парцел с общинско
участие по ред и условия, утвърдени от Общинския съвет;
        13. упражнява други изпълнителни правомощия, които законът не е отнесъл
към компетентността на друг орган на община Пловдив;
        14. правото по чл. 173 от ЗТСУ да издава наказателни постановления за
отнемане на незаконни строежи в полза на общината.
        (4) Правомощията по актовете по устройство на територията принадлежат
на кмета на община Пловдив, доколкото в закона или в този правилник не е
предвидено друго.
        Чл. 5. Заместник-кмет по ТСУ:
        (1) На Заместник-кмета по ТСУ Общинският съвет предоставя следните
функции на кмета на община Пловдив по одобряване и изменение на подробни
градоустройствени планове, по съгласуване и одобряване на проекти за строежи и
по други текущи технически въпроси, а именно:
        1. правата по чл. 6, т. 7 от ЗТСУ по одобряване на частични
застроителни регулационни планове (ЧЗРП), квартално-застроителни и силуетни
планове (КЗСП) и други подобни градоустройствени планове;
        2. правата по чл. 6, т. 7 от ЗТСУ по одобряване на частични изменения
на влезли в сила ЗРП, КЗСП и други подобни градоустройствени планове, с които
се определят характерът, начинът на застрояване или видът на мероприятието по
одобрения цялостен план;
        3. правата по чл. 108, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗТСУ
по одобряване на застроителни решения за строежи извън строителните граници на
населените места;
        4. правата по чл. 4, ал. 2 от ЗТСУ за утвърждаване на решенията на
Общинската архитектурна градоустройствена комисия;
        5. правата по чл. 185, ал. 2 от ППЗТСУ по утвърждаване на решенията на
Комисията по подземните и надземните улични проводи и съоръжения.
        (2) Горните функции се изпълняват от заместник-кмета по ТСУ след
получаване на съгласие от министъра на регионалното развитие и
благоустройството съгласно с чл. 184 от ЗТСУ. Искането на съгласие по чл. 184
от ЗТСУ от министъра на регионалното развитие и благоустройството се отправя
от кмета на общината или от заместник-кмета по ТСУ.
        (3) Предоставянето на функциите на заместник-кмета по ТСУ по одобряване
и изменение на подробни градоустройствени планове по съгласуване и одобряване
на проекти за строежи и по други текущи технически въпроси не лишава кмета на
община Пловдив от възможността да упражнява правомощията си по закона и другите
нормативни актове.
        Чл. 6. Заместник-кмет по Общинска собственост и жилищна политика:
        1. ръководи, организира и контролира дейностите, свързани с общинската
собственост - общинските имоти, реституцията, имотите под наем, жилищното
настаняване;
        2. осъществява връзка и координира дейността със съответните
министерства и ведомства и общински фирми по отношение на разпореждането с
общински движими и недвижими имоти, както и във връзка с реституцията и
жилищното настаняване;
        3. представя преписка пред компетентните органи по замени, продажби,
предаване, отнемане, актуване, отписване на общински имоти, както и по
въпросите по жилищното настаняване и реституцията;
        4. организира и следи за изпълнението на взетите от Общинския съвет
решения по глава II, III, IV, V, VII, VIII от Закона за общинската собственост.
        Чл. 7. Заместник-кмет по Стопанска политика:
        1. организира и следи за изпълнението на взетите от Общинския съвет
решения по глава VI от Закона за общинската собственост;
        2. координира изпълнението на програмите за стопанската дейност и
финансовото състояние на общинските предприятия - специализирани звена за
управление на общинското имущество и търговските дружества с общинско
имущество;
        3. изпълнява изискванията на чл. 50 от Закона за защита на
потребителите и за правилата за търговия;
        4. осъществява действията по наредбата за рекламната дейност на
територията на община Пловдив.
        Чл. 8. Заместник-кмет по Хуманитарна политика и младежка дейност:
        1. осъществява оперативно управление на цялостната дейност, свързана с
осигуряване на условия за функциониране на системата на образованието - до
12 училищен клас включително;
        2. координация и контрол на общинските културни институции на
територията на общината;
        3. координира и подпомага младежките дейности на територията на община
Пловдив;
        4. организира и контролира осъществяването на общинската политика в
областта на спорта;
        5. координира дейността по туризма на територията на община Пловдив;
        6. контролира изпълнението на нормативните актове при регистрацията на
религиозните общности на територията на община Пловдив.
        Чл. 9. Заместник-кмет по Социална политика, работа с етносите:
        1. осъществява контакти в областта на трудовата заетост, Бюрото по
труда, Регионалната служба по заетостта, Стопанската камара, синдикатите;
        2. поддържа контакти с нестопански организации в съответната област,
Общинската служба за социално подпомагане във връзка с различните видове
подпомагане на гражданите според Правилника за социално подпомагане;
        3. пряко отговаря за поддържане на контакти с различните етнически
групи, като разработва система от мерки за взаимодействие и равнопоставеност
между отделните етноси и защита на техните човешки, културни и религиозни
права; участвува в изпълнението на общинската програма Столипиново.
        Чл. 10. Заместник-кмет по Здравеопазване, чистота, екология:
        1. координира и контролира дейността на здравните заведения на
територията на община Пловдив съвместно с Регионалния център по здравеопазване;
        2. решава въпроси, свързани с опазването, възстановяването,
възпроизвеждането и развитието на околната среда, рационалното използване на
природните ресурси с общинско значение и управление на дейностите по
отпадъците.
        Чл. 11. Секретар:
        1. Секретарят на общината, освен функциите по чл. 43, ал. 3 от ЗМСМА,
съгласувано с председателя на Общинския съвет, осигурява и контролира
административното обслужване на Общинския съвет - Пловдив.
        2. Организира и осъществява връзките на общината с държавните органи и
неправителствените организации.
        3. Кметът на общината може да делегира свои правомощия с
вътрешнослужебен характер на секретаря на община Пловдив, ако не противоречи на
закона и този правилник.
        4. (Нова с Р. № 24, Пр. № 4 от 17.02.2000 г.) Следи спазването на
трудовата дисциплина и правилата за работното време в общинската администрация.
        Чл. 12. Главен архитект:
        (1) На главния архитект Общинският съвет предоставя следните функции на
кмета на община Пловдив по одобряване и изменение на подробни градоустройствени
планове по съгласуване и одобряване на проекти за строежи и по други текущи
технически въпроси, а именно:
        1. правото да одобрява по чл. 105, ал. 4 от ППЗТСУ частични
застроителни решения за застрояване на дворищно-регулационни парцели с
малкоетажно застрояване;
        2. да одобрява проекти за строежи във връзка с чл. 219 и чл. 220 от
ППЗТСУ;
        3. да издава разрешения за строеж по чл. 223 от ППЗТСУ.
        (2) Горните функции се изпълняват от главния архитект след получаване
на съгласие от министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно
с чл. 184 от ЗТСУ. Искането на съгласие по чл. 184 от ЗТСУ от министъра на
регионалното развитие и благоустройството се отправя от кмета на общината или
главния архитект.
        (3) Предоставянето на функциите на главния архитект по одобряване и
изменение на подробни градоустройствени планове по съгласуване и одобряване на
проекти за строежи и по други текущи технически въпроси не лишава кмета на
община Пловдив от възможността да упражнява правомощията си по закона и другите
нормативни актове.
        (4) Разпределението на правомощията по одобряване, съгласуване на
архитектурни и други проекти, разрешаване на строителството и други технически
въпроси между главния архитект на община Пловдив и главните архитекти на
районите, съгласно с приложение № 1.
        Чл. 13. Кметове на райони:
        (1) На кметовете на райони, на основание на чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА във
връзка с чл. 184 от ЗТСУ, Общинският съвет предоставя следните функции на кмета
на община Пловдив по одобряване и изменение на подробни градоустройствени
планове, по съгласуване и одобряване на проекти за строежи и по други текущи
технически въпроси съгласно приложение № 2.
        (2) Горните функции се изпълняват от кметовете на райони след
получаването на съгласието от министъра на регионалното развитие и
благоустройството съгласно с чл. 184 от ЗТСУ. Искането на съгласие по чл. 184
от ЗТСУ от министъра на регионалното развитие и благоустройството се отправя от
кмета на общината.
        (3) Предоставянето на функциите на кметовете на райони по одобряване и
изменение на подробни градоустройствени планове, по съгласуване и одобряване на
проекти за строежи и по други текущи технически въпроси не лишава кмета на
община Пловдив от възможността да упражнява правомощията си по закона и другите
нормативни актове.
        (4) На кметовете на райони на основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 3
от ЗМСМА Общинският съвет предоставя следните функции на кмета на община
Пловдив по:
        1. издаване на лицензи за търговия с тютюн и тютюневи изделия и за
търговия със спирт и спиртни напитки;
        2. категоризация на обекти за обществено хранене, хотели и жилища
съгласно с нормативната уредба;
        3. издаване на разрешителни за удължено работно време.

        Г л а в а  т р е т а

        СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА И
        РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ

        Р а з д е л  I

        Общи положения за
        общинската администрация

        Чл. 14. (Изм. с Р. № 24, Пр. № 4 от 17.02.2000 г., Р. № 172, Пр. № 20
от 1.06.2000 г.) (1) Община Пловдив е структурирана в 10 дирекции и 4 отдела.
        (2) (Изм. с Р. № 132, Пр. № 11 от 26.04.2001 г.) Общата численост на
персонала в организационните структури и административните звена на Община
Пловдив е 201 щатни бройки.
        (3) Числеността на отделните организационни структури и административни
звена в Община Пловдив е посочена в приложение № 3, което е неразделна част от
Устройствения правилник.
        Чл. 15. Кметът на община Пловдив утвърждава структурата на
административните звена и щатните разписания на община Пловдив, районните
администрации, дейностите и общинските предприятия след решение на Общинския
съвет.

        Р а з д е л  II

        Обща администрация

        Чл. 16. (Изм. с Р. № 24, Пр. № 4 от 17.02.2000 г., Р. № 172, Пр. № 20
от 1.06.2000 г.) Общата администрация е организирана в 3 дирекции и 3 отдела:
        1. Отдел Протокол и връзки с обществеността;
        2. Дирекция Финанси;
        3. Дирекция Правно-нормативно обслужване;
        4. Отдел Човешки ресурси;
        5. Отдел Канцелария и ОМП;
        6. Дирекция Информационно обслужване и технологии;
        Чл. 17. (Изм. с Р. № 172, Пр. № 20 от 1.06.2000 г.) Отдел Протокол и
връзки с обществеността отговаря за:
        1. осъществява и организира протоколната дейност на Община Пловдив.
Организира всички прояви, свързани с международната и представителна дейност на
Кмета;
        2. работи за постигане на публичност и обществен престиж на дейността
на Община Пловдив;
        3. изпълнява техническите функции по осигуряване и обслужване работата
на Кмета.
        Чл. 18. Дирекция Финанси отговаря за:
        1. финансово-счетоводното обслужване (съставяне на бюджета на община
Пловдив и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и общинските
предприятия; изготвяне на обобщените счетоводни отчети, изготвяне на заявките
за необходими средства на община Пловдив и на второстепенните разпоредители и
общинските предприятия с бюджетни кредити пред община Пловдив; контрол за
правилното разходване на средствата съгласно с утвърдения бюджет);
        2. организира и ръководи финансово-контролната дейност във всички
структурни единици на община Пловдив, които боравят с общинско имущество;
поддържа пряка и непосредствена връзка с всички звена в общината.
        Чл. 19-20. (Отм. с Р. № 172, Пр. № 20 от 1.06.2000 г.)
        Чл. 21. (Изм. с Р. № 24, Пр. № 4 от 17.02.2000 г.) Дирекция Правно-
нормативно обслужване осигурява правното обслужване и правната защита на
общината:
        - чрез предложения, мнения или проекти, в работата по съставянето и
сключването на договори и анекси към тях;
        - мнение относно законосъобразността на проекти за заповеди и други
актове от правен характер;
        - участва в разработването на правни проблеми, свързани с дейността на
Община Пловдив, както и с отношенията между Община Пловдив и други органи,
организации и лица;
        - оказва правна помощ и консултира нормативните актове със служителите
на общинската администрация;
        - прилагайки предвидените правни средства, работи за опазването и
правилното управление на собствеността на Община Пловдив;
        - осъществява процесуално представителство пред съдилищата и другите
юрисдикции;
        - организира своевременното и правилно завеждане на съдебни дела и
осигурява ефективна правна защита на интересите на Община Пловдив.
        Чл. 22. (Изм. с Р. № 172, Пр. № 20 от 1.06.2000 г.,) Отдел Канцелария
и ОМП отговаря за:
        1. техническото обслужване на общинската администрация и Общинския
съвет;
        2. води на отчет и контролира изпълнението на решенията, приети на
заседанията на Общинския съвет;
        3. организира денонощно дежурство за поддържане готовността за
оповестяване при привеждане от мирно на военно положение и при бедствия, аварии
и катастрофи.
        Чл. 23. (Изм. с Р. № 172, Пр. № 20 от 1.06.2000 г.) Дирекция
Информационно обслужване и технологии:
        1. организира и контролира дейността по изграждане на Автоматизирана
информационна система (АИС) в Община Пловдив. Участва в дейността по
проектиране, внедряване и съпровождане на АИС в Община Пловдив;
        2. осъществява дейността по проектиране, програмиране, внедряване и
съпровождане на приложни програмни продукти и технологии при компютъризацията
на информационното обслужване и дейностите в Община Пловдив, районните и
бюджетните учреждения към Общината.
        Чл. 24. (Отм. с Р. № 172, Пр. № 20 от 1.06.2000 г.)
        Чл. 24а. (Нов с Р. № 24, Пр. № 4 от 17.02.2000 г.) Отдел Човешки
ресурси:
        1. Изпълнява разпорежданията на Кмета на Община Пловдив по подбора на
кадрите.
        2. Оформя документите по назначаването, съобразно с щата и изискванията
на КТ и Закона за държавния служител;
        3. Изготвя съгласно решение на Общинския съвет и ПМС щатно разписание
на длъжностите по структурни звена и заплащането на труда и го представя на
Кмета на Община Пловдив за утвърждаване.

        Р а з д е л  III

        Специализирана администрация

        Чл. 25. (Изм. с Р. № 172, Пр. № 20 от 1.06.2000 г.) Специализираната
администрация е организирана в 7 дирекции и 1 отдел:
        1. Дирекция Архитектура и благоустройство;
        2. Дирекция Образование и наука;
        3. Дирекция Култура;
        4. Дирекция Здравеопазване, екология и околна среда;
        5. Дирекция Стопански дейности;
        6. Дирекция Общинска собственост и жилищна политика;
        7. Дирекция Социална политика и работа с етносите;
        8. Отдел ГРАО.
        Чл. 26. Дирекция Архитектура и благоустройство:
        1. координира комплексното изграждане на жилищните и промишлените
територии, на териториите извън населеното място, като прилага изпълнението на
одобрените - общ градоустройствен план на Пловдив, подробния застроителен план
на града, подробните устройствени планове за производствените зони,
застроителните и регулационните планове за селата и териториално-устройствения
план за отдиха на общината;
        2. издаването на скици с визи и одобряването на архитектурните проекти
за жилищни, вилни, обществени, производствени сгради и проекти за гаражи,
стопански постройки, летни кухни, сезонни сгради, огради, временни павилиони;
        3. одобряването на инженерните проекти за части Конструкции, В и К,
топлотехническа ефективност и ПОИС;
        4. контролира незаконното строителство.
        Чл. 27. Дирекция Образование и наука:
        1. отговаря за цялостната икономическа дейност и информационно
осигуряване на образованието в общината; координира решаването на просветни
проблеми;
        2. участва в приемането на щатните разписания на учебните и учебно-
възпитателните заведения в общината и следи за спазването на числеността на
персонала;
        3. изучава проблемите и оказва непосредствена помощ на училищните
ръководства за подобряване на условията за обучение в училищата;
        4. подпомага Общинския съвет и общината в реализирането на държавната и
общинската политика в областта на младежките дейности, спорта и туризма;
        5. следи за спазването и изпълнението на нормативните актове в сферата
на религиозното възраждане и веротърпимостта.
        Чл. 28. Дирекция Култура:
        1. прави предложения и изготвя бюджета на раздел Култура; осъществява
контрол за целесъобразното и ефективно разходване на средствата;
        2. координира и подпомага дейността на общинските културни институти и
музеите;
        3. наблюдава състоянието на паметниците на културата; оказва съдействие
при изготвянето и реализацията на програми за тяхното изследване, опазване и
реставриране;
        4. участва в изготвянето и реализацията на програми за честването на
национални и местни празници.
        Чл. 29. (Изм. с Р. № 172, Пр. № 20 от 1.06.2000 г.) Дирекция
Здравеопазване, екология и околна среда отговаря за:
        1. координира и контролира дейността на здравните заведения на
територията на Общината, анализира и прави предложения за тяхното развитие;
        2. следи за нормалното лекарствоснабдяване и контролира изпълнението на
Наредбата за безплатни лекарствени средства;
        3. организира изготвянето на финансовите отчети и прави предложения за
новите бюджетни години в здравните заведения;
        4. изготвя програми и проекти за управление на околната среда;
        5. анализира информацията за състоянието на околната среда и предлага
решения за подобряването й. Поддържа кадастри и картотеки за отделните елементи
и фактори на околната среда;
        6. изготвя местни нормативни актове за опазване, възстановяване,
възпроизвеждане и развитие на околната среда;
        7. участва в инвестиционното планиране на дейностите по опазване,
възстановяване, възпроизвеждане и развитие на околната среда;
        8. съвместно с държавните контролни органи извършват рутинни или
предизвикани проверки за замърсявания и увреждания на околната среда.
        Чл. 30. (Изм. с Р. № 172, Пр. № 20 от 1.06.2000 г.) Дирекция Стопанска
дейност отговаря за:
        1. координира изпълнението на програмите за стопанската дейност и
финансовото състояние на общинските предприятия - специализирани звена за
управление на общинското имущество и търговските дружества с общинско
имущество.
        2. координира категоризацията на търговските обекти на територията на
Община Пловдив и издаването на лицензи, съгласно действащите нормативни актове;
        3. осъществява действията по Наредбата за рекламната дейност на
територията на Община Пловдив.
        Чл. 30а. (Нов с Р. № 172, Пр. № 20 от 1.06.2000 г.) Дирекция Общинска
собственост и жилищна политика отговаря за:
        1. цялостната дейност по стопанисване на имотите - общинска
собственост, в съответствие със ЗОС, НРПУСУРОС, приета от Общинския съвет и
други нормативни актове;
        2. провеждане на търгове, конкурси, концесии за отдаване под наем на
движимото и недвижимото имущество - общинска собственост;
        3. изготвяне на необходимите документи за отдаване под наем, замяна или
продажба на общинско имущество;
        4. комплектова преписки пред компетентните органи по замяни, продажби,
предаване, отнемане, актуване, отписване на общински имоти, както и по
въпросите по жилищното настаняване и реституцията.
        Чл. 31. Дирекция Социална политика и работа с етносите:
        1. поддържа контакти с нестопанските организации в съответната област,
синдикатите, Общинската служба за социално подпомагане във връзка с различните
видове подпомагане на гражданите според Правилника за социално подпомагане;
        2. организира и контролира набирането и разпределението на средства от
дарения, благотворителни акции и хуманитарни помощи;
        3. поддържа контакти с различните етнически групи, като разработва
система от мерки за взаимодействие и равнопоставеност между отделните етноси и
защита на техните човешки, културни и религиозни права; участвува в
изпълнението на общинската програма Столипиново;
        4. координира и подпомага дейността на специалистите по райони.
        5. (нова с Р. № 172, Пр. № 20 от 1.06.2000 г.) отговаря за политиката
на Община Пловдив, третираща проблемите на пенсионерите.
        Чл. 32. (Изм. с Р. № 172, Пр. № 20 от 1.06.2000 г.) Отдел Гражданска
регистрация и административно обслужване отговаря за:
        1. координацията и контрола на цялостната дейност по административното
обслужване на населението в общината;
        2. вписване и актуализация на необходимата информация в документацията
по гражданско състояние и обработка на образците на система ЕСГРАОН в
Общината, като поддържа информацията в актуално състояние;
        3. контрол на дейността по гражданско състояние;
        4. контрол и координация на Семейния кодекс, сключването на смесени
бракове (между българи и чужденци);
        5. приемане и обработка на документи за установяване на българско
гражданство;
        6. деловодната дейност в Община Пловдив;
        7. (нова с Р. № 132, Пр. № 11 от 26.04.2001 г.) обработка на входящите
документи и извършване на процедурите по сключване на граждански бракове и
издаване на дубликати за сключени граждански бракове и извършване на ритуала -
именуване на деца.

        Р а з д е л  IV

        Районни администрации

        Чл. 33. (Изм. с Р. № 172, Пр. № 20 от 1.06.2000 г.) Районните
администрации са структурирани в отдели и сектори с обща численост на персонала
214 щатни бройки, съгласно приложение № 4, което е неразделна част от
Устройствения правилник.

        Р а з д е л  V

        Организация на работата
        на община Пловдив

        Чл. 34. Вътрешните правила за работа в община Пловдив се утвърждават от
кмета на общината по предложение на секретаря на общината.
        Чл. 35. Вътрешните правила за работа на районните администрации се
утвърждават от кмета на района по предложение на секретаря на района.
        Чл. 36. Началниците на дирекции и отдели ръководят, организират,
контролират, планират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността и
за изпълнението на задачите на съответната дирекция или отдел в съответствие с
определените в правилника функции.
        Чл. 37. Държавните служители и лицата, работещи по трудово
правоотношение в общината, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред
прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно с длъжностните си
характеристики.

        ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

        § 1. Правилникът се приема на основание на чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 3
от ЗМСМА и чл. 38, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 2 от Закона за
администрацията.
        § 2. С този правилник се отменя досега действащия Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет и общинската администрация -
Раздел II, Правилник за дейността на администрацията на община Пловдив, приет с
Решение № 8, Протокол № 2, взето на 19.01.1996 г.
        § 3. Настоящият правилник може да бъде изменен и допълнен по
предложение на кмета на община Пловдив, районните кметове или по искане на 1/3
от общинските съветници.
        § 4. (Нов с Р. № 24, Пр. № 4 от 17.02.2000 г.) Определя работно време
за служителите в общинската администрация както следва: от 08.30 часа до
17.00 часа всеки работен ден от седмицата, с прекъсване за обедна почивка от
12.00 часа до 12.30 часа.
        § 5. (Предишен § 4 с Р. № 24, Пр. № 4 от 17.02.2000 г.) Изпълнението на
този правилник се възлага на кмета на община Пловдив и районните кметове.

                                                                    Справка № 1

                  (Нова с Р. № 172, Пр. № 20 от 1.06.2000 г.)

               Структура и численост на общинската администрация

¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
   ¦                                                         ¦   Численост на
   ¦                                                         ¦     персонала
№  ¦                    Структурно звено                     Ј¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤
   ¦                                                         ¦ било  ¦ става
¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤
    Ръководство                                                 8       8
    Кмет                                                        1       1
    Зам.-кмет                                                   6       6
    Секретар                                                    1       1
 I. Обща администрация                                         95      63
 1. Кабинет на кмета                                            4       0
 1а Отдел Протокол и връзки с обществеността                  0       4
 2. Дирекция Правно-нормативно обслужване                     8       8
 3. Отдел Човешки ресурси                                     4       4
 4. Отдел Информационно обслужване и технологии               3       0
 4а Дирекция Информационно обслужване и технологии            0       3
 5. Отдел ОМП                                                 2       0
    Главен счетоводител                                         1       1
 6. Дирекция Финанси, в т. ч.                                13      13
    Отдел Бюджет                                              9       9
    Отдел ВВК                                                 2       2
    Сектор Прогнози, анализи, техническа реализация           1       1
 7. Дирекция Стопанска дейност, в т. ч.                       7       0
    Отдел Търговски дружества                                 2       0
    Отдел МАК на СД                                           4       0
 8. Дирекция Общинска собственост и жилищна политика
    в т. ч.                                                    20       0
    Отдел Правен                                              2       0
    Отдел Регистриране и отписване на общинската
    собственост                                                5       0
    Отдел Жилищна политика и управление на общинската
    собственост                                                6       0
    Отдел Концесии, търгове, конкурси и разпореждане          6       0
 9. Отдел Канцелария                                         33       0
 9а Отдел Канцелария и ОМП                                    0      30
    Сектор Експертно-техническо обслужване на
    Общински съвет                                             6       6
    Сектор Жалби и деловодство                               11       0
    Сектор Обща канцелария и ОМП                              0      10
    Сектор Домакинство                                       15      13
II. Специализирана администрация                               88     120
    Главен архитект                                             1       1
    Главен инженер                                              1       1
 1. Дирекция Архитектура и благоустройство, в т. ч.          55      54
    Отдел Архитектура и градоустройство                      24      24
      Сектор Проектна експертиза                              6       6
      Сектор Градоустройство                                 10      10
      Сектор Териториално планиране                           3       3
      Сектор Контрол по ТСУ                                   4       4
    Отдел КРВП                                               21      20
      Сектор Надземен кадастър и регулации                    9       8
      Сектор Подземен кадастър и вертикално планиране         4       4
      Сектор Кадастрално-информационни системи                3       3
      Сектор ТЕ по ЗСПЗЗ                                      4       4
    Отдел Обществени поръчки - благоустройство, сгради
    и съоръжения                                               9       9
 2. Дирекция Образование и наука, в т. ч.                     7       7
    Отдел Административно-организационен                      5       5
    Отдел Финансово-икономически                              1       1
 3. Дирекция Култура                                          5       5
 4. Дирекция Здравеопазване, в т. ч.                          5       0
    Отдел Икономика и лекарствена политика                    2       0
 5. Дирекция Екология и околна среда                          7       0
 5а Дирекция Здравеопазване, екология и околна среда,
    в т. ч.                                                     0      12
    Сектор Икономика и лекарствена политика                   0       3
    Отдел Екология и околна среда                             0       7
 6. Дирекция Социална политика и работа с етносите            4       6
 7. Отдел ГРАО                                                3       6
 8. Дирекция Стопанска дейност, в т. ч.                       0       7
    Сектор Търговски дружества                                0       3
    Сектор МАК на СД                                          0       3
 9. Дирекция Общинска собственост и жилищна политика,
    в т. ч.                                                     0      21
    Отдел Правно-нормативно обслужване и разпореждане с
    общинска собственост, в т. ч.                              0       8
      Сектор Оценки и разпореждане                            0       5
    Отдел Жилищна политика и управление на общинската
    собственост                                                0       6
    Отдел Регистриране и отписване на общинската
    собственост                                                0       6
    ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ:                                           191     191
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

                                                                    Справка № 2

                  (Нова с Р. № 172, Пр. № 20 от 1.06.2000 г.)

               Структура и численост на районните администрации

¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
   ¦                    ¦                      Райони
№  ¦                    Ј¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤
по ¦     Структура      ¦Тракия¦ Цен-  ¦ Изто- ¦ Запа-  ¦ Севе- ¦ Южен
ред¦                    ¦        ¦трален ¦  чен  ¦  ден   ¦  рен  ¦
   ¦                    Ј¤¤¤ў¤¤¤¤Ґ¤¤¤ў¤¤¤¤Ґ¤¤¤ў¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ў¤¤¤¤Ґ¤¤¤ў¤¤¤¤Ґ¤¤¤ў¤¤¤¤
   ¦                    ¦би-¦ста-¦би-¦ста-¦би-¦ста-¦би- ¦ста-¦би-¦ста-¦би-¦ста-
   ¦                    ¦ло ¦ ва ¦ло ¦ ва ¦ло ¦ ва ¦ло  ¦ ва ¦ло ¦ ва ¦ло ¦ ва
¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤Ў¤¤¤¤Ў¤¤¤Ў¤¤¤¤Ў¤¤¤Ў¤¤¤¤Ў¤¤¤¤Ў¤¤¤¤Ў¤¤¤Ў¤¤¤¤Ў¤¤¤Ў¤¤¤¤
  I Ръководство           3   3    3   3    3   3    2    2    3   3    3   3
    Кмет                  1   1    1   1    1   1    1    1    1   1    1   1
    Зам.-кмет             1   1    1   1    1   1    0    0    1   1    1   1
    Секретар              1   1    1   1    1   1    1    1    1   1    1   1
 II Обща администрация   14   8   16   9   12   6    9,5  5,5 12   8   11   5
    Гл. юрисконсулт       1   1    0   2    1   1    1    1    1   1    1   1
    Гл. счетоводител      1   1    1   1    1   1    1    1    1   1    1   1
  1 Отдел Правно-
    нормативно
    обслужване           0   0    2   0    0   0    0    0    0   0    0   0
  2 Отдел Финансово-
    стопански дейности   7   0    5   0    5   0    4    0    3   0    5   0
  3 Отдел Управление
    на собствеността     1   0    3   0    3   0    1    0    2   0    2   0
  4 Отдел Канцелария,
    човешки ресурси,
    ОМП                  4   0    5   0    2   0    2,5  0    5   0    2   0
 4а Отдел Бюджет,
    човешки ресурси,
    канцелария           0   6    0   6    0   4    0    3,5  0   6    0   3
     Сектор Бюджет и
     ТРЗ                 0   2    0   2    0   2    0